برنامه جبرانی برای کسانی که از برنامه عقب افتاده اند

?‍??‍?برنامه ویژه عزیزانی که دچار عقب افتادگی شدند
روز پنجشنبه۵فروردین
جمعه ۶ فروردین
شنبه ۷ فروردین
ایستگاه جبرانی
برنامه B ویژه عزیزانی که دیرتر وارد پروژه شده اند یا دچار عقب افتادگی شده اند?
برنامه ترمیمی
پنجشنبه فقط و فقط مطالعه متن کتاب
یا درخت دانش
مبحث پتانسیل آرامش و عمل
سیر پتانسیل عمل
تشریح مغز
دستگاه عصبی خودمختار و پیکری
انعکاس
چشم
گوش
بینی
زبان
ماهی
حشره
بررسی تست های آزمون ۲۳ اسفند ?‍? شماره۱-۲-۱۰-۱۴-۱۸-۲۲-۲۴-۲۷-۲۸
بررسی تست های آزمون ۲۴ اسفند?‍?
شماره ۱-۴-۵-۶-۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۴-۱۵-۱۸-۲۰-۲۲-۳۱
تست های فوق فقط سوال و پاسخ گزینه ها ،نیازی به خواندن درسنامه نیست.

صفحات فوق? ۳-۴-۵-۶-۸-۱۱-۱۳-۱۴-۱۶-۱۷-۱۸-۲۰-۲۲-۲۳-۲۹۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۶

برنامه جمعه ۶ فروردین
مطالعه صفحه ۳۹-۴۰-۴۳
بافت استخوانی فشرده و اسفنجی و مفصل

۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱صفحات مربوط به ماهیچه

صفحات ۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲ به مبحث هورمون
هیپوتالاموس هیپوفیز تیروئید پانکراس فوق کلیه تنظیم بازخوردی

صفحات ۶۷-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷
مبحث پروتئین های دفاعی،مرگ برنامه ریزی،پاسخ التهابی،لنفوسیت کشنده طبیعی و لنفوسیت BوT و ایدز

تست های آزمون ۲۵ اسفند
۲-۳-۴-۱۴-۱۵-۱۸-۲۴-۲۶-۲۷-۳۱
تست های آزمون ۲۶ اسفند
۲-۶-۷-۱۰-۱۱-۱۶-۱۷-۱۹-۲۱-۲۳-۲۶-۲۷-۲۸-۳۰
تست های آزمون ۲۷ اسفند
۲-۳-۶-۷-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۵-۱۶-۱۸-۲۰-۲۱-۲۲
۲۴-۲۶-۲۸-۳۰

?‍??‍?برنامه شنبه ۷ فروردین
مطالعه صفحات ۷۸-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۹-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴
۹۵
مباحث خودایمنی -آلرژی- عدد کروموزومی-چرخه یاخته ای -میتوز-میوز-خطای میوزی
مطالعه صفحات
۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷
تست آزمون ۲۹ اسفند
۵-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۲۱-۲۴
تست آزمون ۱فروردین
۱-۲-۳-۴-۵-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۱-۲۴-۲۶
تست های آزمون ۲ فروردین
۳-۶-۹-۱۰-۱۲-۱۵-۱۸-۱۹-۲۰-۲۲-۲۴
تست های آزمون ۳ فروردین
۱-۳-۴-۵-۸-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵-۱۶-۱۹-۲۱-۲۵

برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!