کلید آزمون:

رشته تجربی

سوال۱:۱    سوال۲: ۱   سوال۳: ۲   سوال۴: ۳   سوال۵: ۱  سوال۶: ۳   سوال۷: ۴   سوال ۸: ۳   سوال ۹: ۲   سوال ۱۰: ۱   سوال ۱۱: ۴   سوال ۱۲: ۳   سوال ۱۳: ۴   سوال ۱۴: ۴   سوال ۱۵: ۳   سوال ۱۶: ۴   سوال ۱۷: ۳   سوال ۱۸: ۴    سوال ۱۹: ۴    سوال ۲۰: ۲   سوال ۲۱: ۱    سوال ۲۲: ۲    سوال ۲۳: ۴    سوال ۲۴: ۳   سوال ۲۵: ۳    سوال ۲۶: ۴   سوال ۲۷: ۲    سوال ۲۸: ۴   سوال ۲۹: ۱   سوال ۳۰: ۱    سوال ۳۱: ۴    سوال ۳۲: ۴    سوال ۳۳: ۴    سوال ۳۴: ۳    سوال ۳۵: ۱    سوال ۳۶: ۴   سوال ۳۷: ۱   سوال ۳۸: ۲   سوال ۳۹: ۲   سوال ۴۰: ۲   سوال ۴۱: ۲   سوال ۴۲: ۱   سوال ۴۳: ۳    سوال ۴۴: ۱    سوال ۴۵: ۲   سوال ۴۶: ۲   سوال ۴۷: ۲    سوال ۴۸: ۱   سوال ۴۹: ۲   سوال ۵۰: ۳    سوال ۵۱: ۱   سوال ۵۲: ۴    سوال ۵۳: ۴   سوال ۵۴: ۳    سوال ۵۵: ۳    سوال ۵۶: ۲    سوال ۵۷: ۲    سوال ۵۸: ۴    سوال ۵۹: ۳    سوال ۶۰: ۴    سوال ۶۱: ۱    سوال ۶۲: ۴    سوال ۶۳: ۱   سوال ۶۴: ۲    سوال ۶۵: ۴    سوال ۶۶: ۳    سوال ۶۷: ۲   سوال ۶۸: ۳   سوال ۶۹: ۲   سوال ۷۰: ۱    سوال ۷۱: ۴    سوال ۷۲: ۲    سوال ۷۳: ۲   سوال ۷۴: ۴    سوال ۷۵: ۳    سوال ۷۶: ۲    سوال ۷۷: ۲   سوال ۷۸: ۲   سوال ۷۹: ۳   سوال ۸۰: ۲

تحلیل آزمون ادبیاتتحلیل فیزیک

سوال ۲۱ تا ۲۵

سوال ۲۶ تا ۳۰

سوال ۳۱ تا ۳۵

سوال ۳۶ تا ۴۰

سوال ۴۱ تا ۴۵

سوال ۴۶ تا ۵۰

برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!