نتایج آزمون رشتۀ ریاضی

درصد آزمون ها با احتساب نمره منفی

نام و نام خانوادگینمره‌ی درصدی (۱۰۰%)نمره‌ی درصدی ادبیات (۱۰۰%)نمره‌ی درصدی فیزیک (۱۰۰%)
مریم بیگ لری۳۵.۰۹۱۰۰۰
داوود۵۲۸۰۵۰
تلبریس۵۲.۶۳۰۸۱.۰۸
هستی منجذب۱۱.۱۱۱۰۱۱.۷۱
غزل میرخانی۳۲.۷۵۳۱.۶۷۳۳.۳۳
بهاره قاسمی-۲.۳۴۰-۳.۶
سارا صافدل-۸.۱۹-۱۳.۳۳-۵.۴۱
زهرا دراسپید۰۰۰
آوین رازقی۹.۳۶۲۰۳.۶
نادیا متشرعی۱۵.۲۲۶.۱۳
اوا کهن تب۱.۷۵۰۲.۷
اریا وزانی۱۴.۰۴۱.۶۷۲۰.۷۲
مهلا زارع مهذبیه۵.۲۶۶.۶۷۴.۵
ساره بلورچی۲۱.۶۴۱۰۲۷.۹۳
کیمیا قاضی پور۱۴.۶۲۱۶.۶۷۱۳.۵۱
الهام پیشور۲۲.۲۲۳۰۱۸.۰۲
هلیا امامی۱۸.۷۱۵۳.۳۳۰
سید محمد حسن امام قرشی-۱۲.۲۸-۲۰-۸.۱۱
ملیکا زمانی۵۰.۸۸۵۳.۳۳۴۹.۵۵
ستیا کمالی۵۲.۶۳۴۰۵۹.۴۶
الناز رخ بخش۱۰.۵۳۳۰۰
صنم حسن نائینی۱۷.۵۴۲۸.۳۳۱۱.۷۱
مریم یاراحمدی۴.۶۸۳۰-۹.۰۱
آوین بهشتی۱۳.۴۵۱۸.۳۳۱۰.۸۱
آبتین بدیعی۶۶.۰۸۴۱.۶۷۷۹.۲۸
اذین عبدالهی۱۲.۸۷۳۶.۶۷۰
محمد پرویزی۸.۷۷۱۶.۲۲
ساره بلورچی۱۹.۳۱۰۲۴.۳۲
رضا ترابی۶۰.۸۲۴۸.۳۳۶۷.۵۷
ملیکا بهنیافر۲۷.۴۹۲۵۲۸.۸۳
درسا میدانشاهی۰-۱.۶۷۰.۹
عسل دهقان۷.۰۲۰۱۰.۸۱
مهدیس محمدی۵.۲۶۱.۶۷۷.۲۱
یاسمن ملاح زاده۰۰۰
پارسا حقیقت گو۱۴.۰۴۴۰۰
کیانا دانشی۱۷.۵۴۱۳.۳۳۱۹.۸۲
هلیا کاویانی۲۷.۴۹۲۸.۳۳۲۷.۰۳
نازنین توتونچی۲۰.۴۷-۱.۶۷۳۲.۴۳
پردیس صفایی مقدم۴.۶۸۰۷.۲۱
نگین جوانمردی۲۹.۲۴۳۸.۳۳۲۴.۳۲
حلما دلخوش۹.۹۴۲۸.۳۳۰
فاطمه طهرانی۳۰.۹۹۵۸.۳۳۱۶.۲۲
اریا وزانی۲۳.۳۹۸.۳۳۳۱.۵۳
کیمیا۳۵.۶۷۳۸.۳۳۳۴.۲۳
مریم وزارتی۲۸.۰۷۴۰۲۱.۶۲
دریا حجازی۳۰.۴۱۳۵۲۷.۹۳
حسین هوشیار-۱.۱۷۰-۱.۸
روژین ناصری۲۳.۹۸۱۳.۳۳۲۹.۷۳
۰۰۵-۲.۷
حانیه خطاپوش۲۴.۵۶۸.۳۳۳۳.۳۳
آیدا افشاری۱۳.۴۵۱.۶۷۱۹.۸۲
مریم بیگ لری-۰.۵۸۰-۰.۹
هانیه قیصرانی۱۶.۳۷۲۵۱۱.۷۱
مهدیه بهاری خوب-۶.۴۳-۸.۳۳-۵.۴۱
نیکتاعابدی۰۰۰
هانیه بذرافشان۰۰۰
درسا شکوهیان۲۲.۲۲-۱.۶۷۳۵.۱۴
ojuiohoigh۶۲.۵۷۰۹۶.۴
زهرا نیکپور۱۳.۴۵۳.۳۳۱۸.۹۲
نازنین توتونچی۰۰۰
محمد حسین فتوت۲۰.۴۷۰۳۱.۵۳
فاطمه عاشوری۱۵.۲۵۲۰.۷۲
مبینا نثاری۶.۴۳۱۸.۳۳۰
احمدرضا فرح بخش۳۰.۹۹۰۴۷.۷۵
ترانه رحیمی۰۰۰
الیانا نصیری۱۳.۴۵۳۰۴.۵
انا نامی۴.۶۸۰۷.۲۱
ریحانه عصفوری۱۱.۱۱۳.۳۳۱۵.۳۲
مریم راشدی-۳.۵۱-۸.۳۳-۰.۹
عارفه بوشهریان۶۱.۹۹۴۰۷۳.۸۷
amir hossein zare۲۱.۰۵۸.۳۳۲۷.۹۳
مارال محمودی۲۵.۷۳۴۰۱۸.۰۲
سارینا داودی۳۱.۵۸۳۶.۶۷۲۸.۸۳
ضحا شادفر۱۲.۲۸۲۶.۶۷۴.۵
محدثه زنده باد۴۳.۸۶۳۵۴۸.۶۵
سیده فاطمه موسوی نژاد۳۵.۰۹۰۵۴.۰۵
محمدرضا بهرمندجوی۵۰.۸۸۳۳.۳۳۶۰.۳۶
بیتا عظیمی پور۱۲.۲۸۰۱۸.۹۲
نرگس شفیعی-۰.۵۸-۱.۶۷۰
فاطمه محمدی۰۰۰
اطهر حکیم زاده۴۲.۱۱۰۶۴.۸۶
نرگس۱۳.۴۵۸.۳۳۱۶.۲۲
سپنتا بلورچیان۲۱.۶۴۳۵۱۴.۴۱
مهران طاهری۲۵.۷۳۶۸.۳۳۲.۷
شاهین کهزادپور۱۴.۰۴۰۲۱.۶۲
فاطمه خاکسبز۱۰.۵۳۰۱۶.۲۲
ریحانه پورکریمی۲۵.۱۵۱۸.۳۳۲۸.۸۳
امیرحسین کاظمی۸.۱۹۱۳.۳۳۵.۴۱
آرمان واحدی پور۹.۳۶۲۶.۶۷۰
اذین اسلامی۱.۷۵۵۰
محمدرضا نظیری۱۰.۵۳۳۰۰
الناززمانی۵.۲۶۱۱.۶۷۱.۸
علیرضا اکبری-۳.۵۱-۱۰۰
مهسا یزدان فر-۱۰.۵۳-۱۰-۱۰.۸۱
محمد امین علیشاهی۳۰.۹۹۰۴۷.۷۵
مهتدی۳۳.۹۲۰۵۲.۲۵
امیرحسین داودی۲.۹۲۰۴.۵
ملیکا تجلی۱.۱۷۰۱.۸
ارنوش فریدون پور۰۰۰
زهرا طاهری۸.۷۷۱۵۵.۴۱
ریحانه کلوانی-۱.۱۷۱.۶۷-۲.۷
پرنیان داور۰۰۰

جزییات بیشتر آزمون ها

نام و نام خانوادگینمره‌ی درصدی (۱۰۰%)نمره بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۵۷)نمره‌ی درصدی بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۱۰۰%)‌نمره‌ی ادبیات (۲۰)نمره‌ی درصدی ادبیات (۱۰۰%)نمره‌ی ادبیات بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۲۰)نمره‌ی درصدی ادبیات بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۱۰۰%)‌نمره‌ی فیزیک (۳۷)نمره‌ی درصدی فیزیک (۱۰۰%)نمره‌ی فیزیک بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۳۷)نمره‌ی درصدی فیزیک بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۱۰۰%)نمره (۵۷)
مریم بیگ لری۳۵.۰۹۲۰۳۵.۰۹۲۰۱۰۰۲۰۱۰۰۰۰۰۰۲۰
داوود جاویدی۳۰۲۵۲۰۶۵۵۶۲۵
تلبریس۵۲.۶۳۳۰۵۲.۶۳۰۰۰۰۳۰۸۱.۰۸۳۰۸۱.۰۸۳۰
هستی منجذب۱۱.۱۱۸۱۴.۰۴۲۱۰۲۱۰۴.۳۳۱۱.۷۱۶۱۶.۲۲۶.۳۳
غزل میرخانی۳۲.۷۵۲۳۴۰.۳۵۶.۳۳۳۱.۶۷۹۴۵۱۲.۳۳۳۳.۳۳۱۴۳۷.۸۴۱۸.۶۷
بهاره قاسمی-۲.۳۴۸۱۴.۰۴۰۰۰۰-۱.۳۳-۳.۶۸۲۱.۶۲-۱.۳۳
سارا صافدل-۸.۱۹۸۱۴.۰۴-۲.۶۷-۱۳.۳۳۲۱۰-۵.۴۱۶۱۶.۲۲-۴.۶۷
زهرا دراسپید۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
آوین رازقی۹.۳۶۱۴۲۴.۵۶۴۲۰۸۴۰۱.۳۳۳.۶۶۱۶.۲۲۵.۳۳
نادیا متشرعی۱۵.۲۱۰۱۷.۵۴۰۰۹.۶۷۲۶.۱۳۱۰۲۷.۰۳۸.۶۷
اوا کهن تب۱.۷۵۱۱.۷۵۰۰۰۰۱۲.۷۱۲.۷۱
اریا وزانی۱۴.۰۴۹۱۵.۷۹۰.۳۳۱.۶۷۱۵۷.۶۷۲۰.۷۲۸۲۱.۶۲۸
مهلا زارع مهذبیه۵.۲۶۴۷.۰۲۱.۳۳۶.۶۷۲۱۰۱.۶۷۴.۵۲۵.۴۱۳
ساره بلورچی۲۱.۶۴۱۵۲۶.۳۲۲۱۰۲۱۰۱۰.۳۳۲۷.۹۳۱۳۳۵.۱۴۱۲.۳۳
کیمیا قاضی پور۱۴.۶۲۱۱۱۹.۳۳.۳۳۱۶.۶۷۵۲۵۵۱۳.۵۱۶۱۶.۲۲۸.۳۳
الهام پیشور۲۲.۲۲۱۴۲۴.۵۶۶۳۰۶۳۰۶.۶۷۱۸.۰۲۸۲۱.۶۲۱۲.۶۷
هلیا امامی۱۸.۷۱۱۲۲۱.۰۵۱۰.۶۷۵۳.۳۳۱۲۶۰۰۰۰۰۱۰.۶۷
سید محمد حسن امام قرشی-۱۲.۲۸۹۱۵.۷۹-۲۰۲۱۰-۸.۱۱۷۱۸.۹۲
ملیکا زمانی۵۰.۸۸۳۱۵۴.۳۹۱۰.۶۷۵۳.۳۳۱۲۶۰۱۸.۳۳۴۹.۵۵۱۹۵۱.۳۵۲۹
ستیا کمالی۵۲.۶۳۳۳۵۷.۸۹۸۴۰۹۴۵۲۲۵۹.۴۶۲۴۶۴.۸۶۳۰
الناز رخ بخش۱۰.۵۳۸۱۴.۰۴۶۳۰۷۳۵۰۰۱۲.۷۶
صنم حسن نائینی۱۷.۵۴۱۲۲۱.۰۵۵.۶۷۲۸.۳۳۷۳۵۴.۳۳۱۱.۷۱۵۱۳.۵۱۱۰
مریم یاراحمدی۴.۶۸۹۱۵.۷۹۶۳۰۷۳۵-۳.۳۳-۹.۰۱۲۵.۴۱۲.۶۷
آوین بهشتی۱۳.۴۵۱۱۱۹.۳۳.۶۷۱۸.۳۳۵۲۵۴۱۰.۸۱۶۱۶.۲۲۷.۶۷
آبتین بدیعی۶۶.۰۸۴۱۷۱.۹۳۸.۳۳۴۱.۶۷۱۰۵۰۲۹.۳۳۷۹.۲۸۳۱۸۳.۷۸۳۷.۶۷
اذین عبدالهی۱۲.۸۷۹۱۵.۷۹۷.۳۳۳۶.۶۷۹۴۵۰۰۰۰۷.۳۳
محمد پرویزی۸.۷۷۸۱۴.۰۴۱۵۶۱۶.۲۲۷۱۸.۹۲۵
ساره بلورچی۱۹.۳۱۵۲۶.۳۲۲۱۰۳۱۵۹۲۴.۳۲۱۲۳۲.۴۳۱۱
رضا ترابی۶۰.۸۲۳۷۶۴.۹۱۹.۶۷۴۸.۳۳۱۱۵۵۲۵۶۷.۵۷۲۶۷۰.۲۷۳۴.۶۷
ملیکا بهنیافر۲۷.۴۹۲۰۳۵.۰۹۵۲۵۸۴۰۱۰.۶۷۲۸.۸۳۱۲۳۲.۴۳۱۵.۶۷
درسا میدانشاهی۰۱۱.۷۵-۰.۳۳-۱.۶۷۰۰۰.۳۳۰.۹۱۲.۷۰
عسل دهقان۷.۰۲۵۸.۷۷۰۰۰۰۴۱۰.۸۱۵۱۳.۵۱۴
مهدیس محمدی۵.۲۶۶۱۰.۵۳۰.۳۳۱.۶۷۲۱۰۲.۶۷۷.۲۱۴۱۰.۸۱۳
یاسمن ملاح زاده۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پارسا حقیقت گو۱۴.۰۴۹۱۵.۷۹۸۴۰۹۴۵۰۰۰۰۸
کیانا دانشی۱۷.۵۴۱۳۲۲.۸۱۲.۶۷۱۳.۳۳۵۲۵۷.۳۳۱۹.۸۲۸۲۱.۶۲۱۰
هلیا کاویانی۲۷.۴۹۱۷۲۹.۸۲۵.۶۷۲۸.۳۳۷۳۵۱۰۲۷.۰۳۱۰۲۷.۰۳۱۵.۶۷
نازنین توتونچی۲۰.۴۷۱۵۲۶.۳۲-۰.۳۳-۱.۶۷۰۰۱۲۳۲.۴۳۱۵۴۰.۵۴۱۱.۶۷
پردیس صفایی مقدم۴.۶۸۴۷.۰۲۰۰۰۰۲.۶۷۷.۲۱۴۱۰.۸۱۲.۶۷
نگین جوانمردی۲۹.۲۴۲۰۳۵.۰۹۷.۶۷۳۸.۳۳۹۴۵۹۲۴.۳۲۱۱۲۹.۷۳۱۶.۶۷
حلما دلخوش۹.۹۴۸۱۴.۰۴۵.۶۷۲۸.۳۳۸۴۰۰۰۰۰۵.۶۷
فاطمه طهرانی۳۰.۹۹۲۱۳۶.۸۴۱۱.۶۷۵۸.۳۳۱۳۶۵۶۱۶.۲۲۸۲۱.۶۲۱۷.۶۷
اریا وزانی۲۳.۳۹۱۶۲۸.۰۷۱.۶۷۸.۳۳۴۲۰۱۱.۶۷۳۱.۵۳۱۲۳۲.۴۳۱۳.۳۳
کیمیا۳۵.۶۷۲۳۴۰.۳۵۷.۶۷۳۸.۳۳۹۴۵۱۲.۶۷۳۴.۲۳۱۴۳۷.۸۴۲۰.۳۳
مریم وزارتی۲۸.۰۷۱۹۳۳.۳۳۸۴۰۱۰۵۰۸۲۱.۶۲۹۲۴.۳۲۱۶
دریا حجازی۳۰.۴۱۲۰۳۵.۰۹۷۳۵۸۴۰۱۰.۳۳۲۷.۹۳۱۲۳۲.۴۳۱۷.۳۳
حسین هوشیار-۱.۱۷۶۱۰.۵۳۰۰۰۰-۰.۶۷-۱.۸۶۱۶.۲۲-۰.۶۷
روژین ناصری۲۳.۹۸۱۶۲۸.۰۷۲.۶۷۱۳.۳۳۴۲۰۱۱۲۹.۷۳۱۲۳۲.۴۳۱۳.۶۷
۰۰۹۱۵.۷۹۱۵۵۲۵-۲.۷۴۱۰.۸۱۰
حانیه خطاپوش۲۴.۵۶۱۹۳۳.۳۳۱.۶۷۸.۳۳۵۲۵۱۲.۳۳۳۳.۳۳۱۴۳۷.۸۴۱۴
آیدا افشاری۱۳.۴۵۱۰۱۷.۵۴۰.۳۳۱.۶۷۱۵۷.۳۳۱۹.۸۲۹۲۴.۳۲۷.۶۷
مریم بیگ لری-۰.۵۸۹۱۵.۷۹۰۰۰۰-۰.۳۳-۰.۹۹۲۴.۳۲-۰.۳۳
هانیه قیصرانی۱۶.۳۷۱۲۲۱.۰۵۵۲۵۶۳۰۴.۳۳۱۱.۷۱۶۱۶.۲۲۹.۳۳
مهدیه بهاری خوب-۶.۴۳۷۱۲.۲۸-۱.۶۷-۸.۳۳۳۱۵-۵.۴۱۴۱۰.۸۱-۳.۶۷
نیکتاعابدی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
هانیه بذرافشان۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
درسا شکوهیان۲۲.۲۲۱۶۲۸.۰۷-۰.۳۳-۱.۶۷۲۱۰۱۳۳۵.۱۴۱۴۳۷.۸۴۱۲.۶۷
ojuiohoigh۶۲.۵۷۳۶۶۳.۱۶۰۰۰۰۳۵.۶۷۹۶.۴۳۶۹۷.۳۳۵.۶۷
زهرا نیکپور۱۳.۴۵۱۲۲۱.۰۵۰.۶۷۳.۳۳۴۲۰۷۱۸.۹۲۸۲۱.۶۲۷.۶۷
نازنین توتونچی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
محمد حسین فتوت۲۰.۴۷۱۳۲۲.۸۱۰۰۰۰۱۱.۶۷۳۱.۵۳۱۳۳۵.۱۴۱۱.۶۷
فاطمه عاشوری۱۵.۲۱۱۱۹.۳۱۵۲۱۰۷.۶۷۲۰.۷۲۹۲۴.۳۲۸.۶۷
مبینا نثاری۶.۴۳۵۸.۷۷۳.۶۷۱۸.۳۳۵۲۵۰۰۰۰۳.۶۷
احمدرضا فرح بخش۳۰.۹۹۲۰۳۵.۰۹۰۰۰۰۱۷.۶۷۴۷.۷۵۲۰۵۴.۰۵۱۷.۶۷
ترانه رحیمی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
الیانا نصیری۱۳.۴۵۹۱۵.۷۹۶۳۰۷۳۵۱.۶۷۴.۵۲۵.۴۱۷.۶۷
انا نامی۴.۶۸۳۵.۲۶۰۰۰۰۲.۶۷۷.۲۱۳۸.۱۱۲.۶۷
ریحانه عصفوری۱۱.۱۱۱۰۱۷.۵۴۰.۶۷۳.۳۳۳۱۵۵.۶۷۱۵.۳۲۷۱۸.۹۲۶.۳۳
مریم راشدی-۳.۵۱۸۱۴.۰۴-۱.۶۷-۸.۳۳۲۱۰-۰.۳۳-۰.۹۶۱۶.۲۲
عارفه بوشهریان۶۱.۹۹۳۷۶۴.۹۱۸۴۰۹۴۵۲۷.۳۳۷۳.۸۷۲۸۷۵.۶۸۳۵.۳۳
amir hossein zare۲۱.۰۵۱۴۲۴.۵۶۱.۶۷۸.۳۳۳۱۵۱۰.۳۳۲۷.۹۳۱۱۲۹.۷۳۱۲
مارال محمودی۲۵.۷۳۱۹۳۳.۳۳۸۴۰۱۰۵۰۶.۶۷۱۸.۰۲۹۲۴.۳۲۱۴.۶۷
سارینا داودی۳۱.۵۸۲۰۳۵.۰۹۷.۳۳۳۶.۶۷۹۴۵۱۰.۶۷۲۸.۸۳۱۱۲۹.۷۳۱۸
ضحا شادفر۱۲.۲۸۱۰۱۷.۵۴۵.۳۳۲۶.۶۷۷۳۵۱.۶۷۴.۵۳۸.۱۱۷
محدثه زنده باد۴۳.۸۶۲۷۴۷.۳۷۷۳۵۸۴۰۱۸۴۸.۶۵۱۹۵۱.۳۵۲۵
سیده فاطمه موسوی نژاد۳۵.۰۹۲۳۴۰.۳۵۰۰۰۰۲۰۵۴.۰۵۲۳۶۲.۱۶۲۰
محمدرضا بهرمندجوی۵۰.۸۸۳۱۵۴.۳۹۶.۶۷۳۳.۳۳۸۴۰۲۲.۳۳۶۰.۳۶۲۳۶۲.۱۶۲۹
بیتا عظیمی پور۱۲.۲۸۸۱۴.۰۴۰۰۰۰۷۱۸.۹۲۸۲۱.۶۲۷
نرگس شفیعی-۰.۵۸۲۳.۵۱-۰.۳۳-۱.۶۷۲۱۰۰۰۰۰-۰.۳۳
فاطمه محمدی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اطهر حکیم زاده۴۲.۱۱۲۵۴۳.۸۶۰۰۰۰۲۴۶۴.۸۶۲۵۶۷.۵۷۲۴
نرگس۱۳.۴۵۱۰۱۷.۵۴۱.۶۷۸.۳۳۳۱۵۶۱۶.۲۲۷۱۸.۹۲۷.۶۷
سپنتا بلورچیان۲۱.۶۴۱۳۲۲.۸۱۷۳۵۷۳۵۵.۳۳۱۴.۴۱۶۱۶.۲۲۱۲.۳۳
مهران طاهری۲۵.۷۳۱۶۲۸.۰۷۱۳.۶۷۶۸.۳۳۱۵۷۵۱۲.۷۱۲.۷۱۴.۶۷
شاهین کهزادپور۱۴.۰۴۹۱۵.۷۹۰۰۰۰۸۲۱.۶۲۹۲۴.۳۲۸
فاطمه خاکسبز۱۰.۵۳۷۱۲.۲۸۰۰۰۰۶۱۶.۲۲۷۱۸.۹۲۶
ریحانه پورکریمی۲۵.۱۵۱۶۲۸.۰۷۳.۶۷۱۸.۳۳۴۲۰۱۰.۶۷۲۸.۸۳۱۲۳۲.۴۳۱۴.۳۳
امیرحسین کاظمی۸.۱۹۶۱۰.۵۳۲.۶۷۱۳.۳۳۴۲۰۲۵.۴۱۲۵.۴۱۴.۶۷
آرمان واحدی پور۹.۳۶۹۱۵.۷۹۵.۳۳۲۶.۶۷۸۴۰۰۰۱۲.۷۵.۳۳
اذین اسلامی۱.۷۵۱۱.۷۵۱۵۱۵۰۰۰۰۱
محمدرضا نظیری۱۰.۵۳۷۱۲.۲۸۶۳۰۷۳۵۰۰۰۰۶
الناززمانی۵.۲۶۷۱۲.۲۸۲.۳۳۱۱.۶۷۴۲۰۰.۶۷۱.۸۳۸.۱۱۳
علیرضا اکبری-۳.۵۱۱۱.۷۵-۱۰۱۵۰۰۰۰
مهسا یزدان فر-۱۰.۵۳۵۸.۷۷-۱۰۲۱۰-۱۰.۸۱۳۸.۱۱
محمد امین علیشاهی۳۰.۹۹۲۰۳۵.۰۹۰۰۰۰۱۷.۶۷۴۷.۷۵۲۰۵۴.۰۵۱۷.۶۷
مهتدی۳۳.۹۲۲۱۳۶.۸۴۰۰۰۰۱۹.۳۳۵۲.۲۵۲۱۵۶.۷۶۱۹.۳۳
امیرحسین داودی۲.۹۲۲۳.۵۱۰۰۰۰۱.۶۷۴.۵۲۵.۴۱۱.۶۷
ملیکا تجلی۱.۱۷۱۱.۷۵۰۰۰۰۰.۶۷۱.۸۱۲.۷۰.۶۷
ارنوش فریدون پور۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
زهرا طاهری۸.۷۷۱۶۲۸.۰۷۳۱۵۷۳۵۲۵.۴۱۹۲۴.۳۲۵
ریحانه کلوانی-۱.۱۷۱۱.۷۵۰.۳۳۱.۶۷۱۵-۲.۷۰۰-۰.۶۷
پرنیان داور۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

گزارش براساس شماره تلفن ثبت شده هنگام آزمون می باشد درصورتی که با شماره تلفن دیگری در آزمون شرکت کرده اید با همان شماره موبایل در سایت عضو شوید و به همین صفحه مراجعه کنید.

برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!