نتایج آزمون رشتۀ تجربی

نتیجه آزمون با احتساب نمره منفی

نام و نام خانوادگینمره‌ی درصدی (۱۰۰%)نمره‌ی درصدی ادبیات (۱۰۰%)نمره‌ی درصدی فیزیک (۱۰۰%)نمره‌ی درصدی زیست (۱۰۰%)

جزییات نتیجه آزمون

نام و نام خانوادگینمره (۸۰)نمره‌ی درصدی (۱۰۰%)نمره بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۸۰)نمره‌ی درصدی بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۱۰۰%)‌نمره‌ی ادبیات (۲۰)نمره‌ی درصدی ادبیات (۱۰۰%)نمره‌ی ادبیات بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۲۰)نمره‌ی درصدی ادبیات بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۱۰۰%)‌نمره‌ی فیزیک (۳۰)نمره‌ی درصدی فیزیک (۱۰۰%)نمره‌ی فیزیک بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۳۰)نمره‌ی درصدی فیزیک بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۱۰۰%)‌نمره‌ی زیست (۳۰)نمره‌ی درصدی زیست (۱۰۰%)نمره‌ی زیست بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۳۰)نمره‌ی درصدی زیست بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۱۰۰%)

گزارش براساس شماره تلفن ثبت شده هنگام آزمون می باشد درصورتی که با شماره تلفن دیگری در آزمون شرکت کرده اید با همان شماره موبایل در سایت عضو شوید و به همین صفحه مراجعه کنید.

برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!