نتایج آزمون رشتۀ تجربی

نتیجه آزمون با احتساب نمره منفی

نام و نام خانوادگینمره‌ی درصدی (۱۰۰%)نمره‌ی درصدی ادبیات (۱۰۰%)نمره‌ی درصدی فیزیک (۱۰۰%)نمره‌ی درصدی زیست (۱۰۰%)
مهدی جوانمردی۰.۴۲۵-۱.۱۱-۱.۱۱
محمد صادق ده بزرگی۰۰۰۰
فاطمه ده بزرگی۳۷.۵۰۰۱۰۰
مریم بیگ لری۳۷.۵۰۰۱۰۰
مریم دهقانی-۰.۸۳۲۰۰-۱۵.۵۶
مبیناداورپناه۳.۳۳۱۳.۳۳۱.۱۱-۱.۱۱
مرضیه شهبازی۴.۱۷۱۳.۳۳۰۲.۲۲
محمدرضا فرجیان۳۷.۵۳۰۴۵.۵۶۳۴.۴۴
Sara۰۳.۳۳-۱.۱۱-۱.۱۱
Garsha-۱۱.۶۷-۶.۶۷-۲۰-۶.۶۷
نوید فریدونی۹.۵۸۰۰۲۵.۵۶
مبین همتیان۶۸.۷۵۷۱.۶۷۸۶.۶۷۴۸.۸۹
علیرضا۰.۸۳۶.۶۷۰-۲.۲۲
علیرضا-۱.۲۵۰۰
علیرضا-۱.۲۵۰۰-۳.۳۳
علیرضا۲.۰۸۰۰۵.۵۶
ت-۱.۲۵۰۰-۳.۳۳
روال۲.۰۸۰۰۵.۵۶
سلام-۱.۲۵۰۰-۳.۳۳
پارسا علی زاده۲۸.۷۵۴۶.۶۷۰۴۵.۵۶
نیما قاسمی۲.۰۸۰۰۵.۵۶
ویانا خان سالار۵۲.۰۸۳۱.۶۷۶۲.۲۲۵۵.۵۶
امیررضا شهریاری۱.۲۵۰۰۳.۳۳
شقایق شیخ الاسلامی۷۹.۵۸۶۳.۳۳۹۲.۲۲۷۷.۷۸
نیما قاسمی۲.۰۸۸.۳۳۰۰
نیما شاهرخ۰.۴۲۱.۶۷۰۰
امیررضا شهریاری۱۸.۷۵۰۰۵۰
مریم دهقان۳.۳۳۸.۳۳۰۳.۳۳
نیما قاسمی-۱.۲۵۰۰
نیما قاسمی۰.۴۲۱.۶۷۰۰
ملیکا سادات حسینی۰۰۰۰
ملیکا سادات حسینی۰.۴۲۱.۶۷۰۰
ملیکا سادات حسینی۲.۵۰۶.۶۷۰
فاطمه افکاری-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
مبینا کارگر۱۹.۵۸۰۰۵۲.۲۲
فاطمه زهرا-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
فاطمه توکلیان-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
درسا رنجبر۰.۸۳۰۲.۲۲۰
درسا عدالت-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
?-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
فاطمه توکلیان-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
سینا فرحی۱.۲۵۰۰۳.۳۳
فاطمه توکلیان۰.۸۳۰۲.۲۲۰
زهرا رهنورد-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
زهرا رهنورد۰.۸۳۰۲.۲۲۰
زهرا حامدی۰.۸۳۰۲.۲۲۰
سپیده خانی-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
علی حقیقت۰.۸۳۰۲.۲۲۰
علی اکبر صالحی-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
علی لاریجانی۰.۸۳۰۰۲.۲۲
سینا باقری-۰.۸۳۰۰-۲.۲۲
ساینا-۰.۸۳۰۰-۲.۲۲
سرنا-۰.۸۳۰۰-۲.۲۲
علیرضا جعفری۰.۸۳۰۰۲.۲۲
علیرضا جعفری-۰.۸۳۰۰-۲.۲۲
تارا سلامت۰.۸۳۰۰۲.۲۲
سورن۱۷.۰۸۲۳.۳۳۲.۲۲۲۷.۷۸
مریم کاردانی۱.۶۷۸.۳۳-۴.۴۴۳.۳۳
راسل۰.۸۳۳.۳۳۰۰
hg۰.۴۲۱.۶۷۰۰
زنجبیل۰.۸۳۳.۳۳۰۰
طناب‌ها-۰.۸۳-۳.۳۳۰۰
عادا۰.۸۳۰۲.۲۲۰
عادل۰.۸۳۰۲.۲۲۰
فاطمه توکلیان۰.۸۳۰۲.۲۲۰
زهرا قوهستانی۰۰۰۰
سلام۰.۸۳۰۲.۲۲۰
علی وفا-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
علی لاریجانی۰.۸۳۳.۳۳۰۰
علی وفا۰.۸۳۳.۳۳۰۰
علی وفا-۱.۲۵-۳.۳۳-۱.۱۱۰
علی وفا-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
ستاره اشعثی۲۰.۸۳۳۰۵.۵۶۳۰
تلیس-۱.۶۷-۳.۳۳۱.۱۱-۳.۳۳
نیلوفر وفافر۰.۴۲۰۰۱.۱۱
حسین مرتضوی۷۶.۲۵۷۱.۶۷۷۷.۷۸۷۷.۷۸
سمانه مظفری-۱.۶۷-۶.۶۷۰۰
ریحانه فقیهی راد-۱.۶۷۰۰-۴.۴۴
محمد امین شریفی پور۴.۵۸۱۸.۳۳۰۰
سارا موسوی-۰.۴۲۰-۱.۱۱۰
امیرحسین پرهیزکار۷.۹۲۳۱.۶۷۰۰
حدیث افتخاری۵۰۶۱.۶۷۳۸.۸۹۵۳.۳۳
رضا نمدکلاهی۴۹.۵۸۵۶.۶۷۶۴.۴۴۳۰
شیدا وحیدیان۵۲.۰۸۵۵۷۵.۵۶۲۶.۶۷
مسعود آخوندی۵۴.۱۷۵۳.۳۳۵۷.۷۸۵۱.۱۱
محمدمهدی یزدانی۵۰.۴۲۳۱.۶۷۵۵.۵۶۵۷.۷۸
فاطمه خلیلی۱۶.۶۷۰۰۴۴.۴۴
محدثه کرمی۰۰۰۰
زهرا رئوف۱۵.۸۳۰۰۴۲.۲۲
محمد مهدی سروریان۳۰.۴۲۴۳.۳۳۰۵۲.۲۲
امیرپویا حسینی۵۴.۱۷۵۸.۳۳۷۵.۵۶۳۰
فاطمه گودرزی۰۰۰۰
زهراسفری۵۶.۶۷۶.۶۷۲.۲۲
دنیز دیرباز۶۳.۳۳۸۱.۶۷۷۷.۷۸۳۶.۶۷
محمدعلی استواری۰۰۰۰
همایون مقدس۳۹.۱۷۳۱.۶۷۵۲.۲۲۳۱.۱۱
امیرمحمد سلامت منش۶۵.۸۳۴۶.۶۷۸۳.۳۳۶۱.۱۱
حدیث میرزایی۲۴.۵۸۲۸.۳۳۴۶.۶۷۰
کژال تاجداران۲۲.۹۲۳۸.۳۳۰۳۵.۵۶
زهرا حسامی۰۱۰۰-۶.۶۷
احمدرضا رسته۲.۵۱۱.۶۷-۱.۱۱۰
درسا قندهاری نیا-۱.۲۵-۱.۶۷۰-۲.۲۲
مهربان حیدریان۳۷.۹۲۵۳.۳۳۲۳.۳۳۴۲.۲۲
حدیث اسماعیل نژاد۳۱.۶۷۳۱.۶۷۵۵.۵۶۷.۷۸
فروغ رجب پور-۶.۶۷۲۱.۶۷-۱۱.۱۱-۲۱.۱۱
صوفیا قنبری۵۷.۵۵۶.۶۷۵۲.۲۲۶۳.۳۳
پرنیان زارع۴۵۵۳.۳۳۳۱.۱۱۵۳.۳۳
زهرا خواجوی۳۲.۹۲۲۳.۳۳۰۷۲.۲۲
زهرا لطفی۹.۱۷۱۸.۳۳۱۲.۲۲۰
مریم یوسفی۱۸.۳۳۰۰۴۸.۸۹
اریان درخشان۰.۴۲۸.۳۳-۱.۱۱-۳.۳۳
الهام وحیدی نیا۱۰.۸۳۰۰۲۸.۸۹
محمد مهدی حاتمی۳۰.۴۲۴۳.۳۳۵۲.۲۲۰
سید محمد حسین رضوی نژاد۶۵.۴۲۷۳.۳۳۵۶.۶۷۶۸.۸۹
کیانا ال علی-۲.۰۸-۸.۳۳۰۰
الهه رحمانی۳.۷۵۰۰۱۰
علی منصوری۴۶.۶۷۵۱.۶۷۲۴.۴۴۶۵.۵۶
کوثر فیاضی۳۶.۶۷۱۵۸۷.۷۸۰
امیر کفاشان۵۰.۴۲۵۱.۶۷۵۸.۸۹۴۱.۱۱
سام زاده خلیفه۲۰.۴۲۲۱.۶۷۱۳.۳۳۲۶.۶۷
گلنوش انتظارمهدی۱۰۲۶.۶۷۸.۸۹۰
نیلوفر ستاری۶.۲۵۲۵۰۰
میثم طالع زاده۲۷.۰۸۳۰۱۷.۷۸۳۴.۴۴
محبوبه محمدی۰.۴۲۰۰۱.۱۱
فاطمه جولا۲۷.۵۶۵۰۳۰
پارمیس رحیمی۵.۸۳۰۱۵.۵۶۰
سینا مهرابی۳۵۲۱.۶۷۶۴.۴۴۱۴.۴۴
رامین رعنایی۴.۱۷۰۵.۵۶۵.۵۶
زهرا افسری۱۱.۶۷۴۶.۶۷۰۰
آتوسا گردانی۲۹.۵۸۳۰۵۸.۸۹۰
پویا رجبی۲۹.۱۷۲۱.۶۷۴۶.۶۷۱۶.۶۷
فاطمه فریدونی۹.۱۷-۳.۳۳۶.۶۷۲۰
زهرا افسری۳۲.۹۲۵۳.۳۳۰۵۲.۲۲
زهرا محمدی۱۰۴۰۰۰
الناز کیانی۲۵.۴۲۴۱.۶۷۰۴۰
زهرا خسروی فرد۲.۰۸-۳.۳۳-۳.۳۳۱۱.۱۱
فاطمه محمدی۲۳.۷۵۱۵۵۳.۳۳۰
امیرعلی ولی محمدی۳۵۲۰۵۱.۱۱۲۸.۸۹
محمد حسین صداقت۶.۶۷۱۰-۳.۳۳۱۴.۴۴
ایدا اوجی۴.۵۸۶.۶۷۸.۸۹-۱.۱۱
بهار حکمت نیا۵۰۶۳.۳۳۴۱.۱۱۵۰
ملیکا خان سالار۳۴.۵۸۲۳.۳۳۵۰۲۶.۶۷
مهساسمنگویی۲۴.۱۷۳۵۴۱.۱۱۰
محمدمهدی معینی۱۷.۰۸۲۰۳۲.۲۲۰
مائده نصیرا۲۷.۰۸۴۶.۶۷۴۱.۱۱۰
علی الیاسی۷.۰۸۲۸.۳۳۰۰
کیانا ال علی-۲.۰۸۰۶.۶۷-۱۲.۲۲
معماری۳.۷۵۱۵۰۰
منا نظامیان پور۲۱.۶۷۱۱.۶۷۲.۲۲۴۷.۷۸
ملیکا فرهادی۲۱.۶۷۲۱.۶۷۴۵.۵۶-۲.۲۲
ایدا یوسفی۲۲.۹۲۳۱.۶۷۳۵.۵۶۴.۴۴
حنااحمدی۱۳.۷۵۵۵۰۰
پرنیان هشیار۰۰۰۰
arash zarei۴۷.۵۱۶.۶۷۴۵.۵۶۷۰
نجمه دادخواه۰.۴۲۳.۳۳-۴.۴۴۳.۳۳
فاطمه چراغی۳۹.۱۷۱۶.۶۷۷۱.۱۱۲۲.۲۲
رها ابوالقاسمی۲۵۴۱.۶۷-۱.۱۱۴۰
شهریار صالحی۶۵.۸۳۷۳.۳۳۸۴.۴۴۴۲.۲۲
رضا مرادی۳۰.۴۲۳۶.۶۷۳۵.۵۶۲۱.۱۱
دردانه احمدی شولی۱۴.۵۸۴۶.۶۷۷.۷۸۰
پریسا فخری۲۱.۲۵۲۰۴۳.۳۳۰
ارمینا سام زاده۳۱.۲۵۴۵۳۱.۱۱۲۲.۲۲
کیانا زهرایی۵۱.۲۵۴۸.۳۳۷۵.۵۶۲۸.۸۹
رضا چشم براه-۹.۱۷-۷.۷۸-۱۳.۳۳
محمد جعفر رحمتی۳۸.۳۳۳۰۷۳.۳۳۸.۸۹
مریم کاظمی۲.۰۸۲۶.۶۷-۷.۷۸-۴.۴۴
زهرا۱۵۰۴۲.۲۲-۲.۲۲
نیلوفر گندمکار۴.۵۸۰۰۱۲.۲۲
سمیه رضایی۲۴.۱۷۶.۶۷۳۰۳۰
ثنا امین بیطرف۹.۱۷۱۸.۳۳۱۰۲.۲۲
آرمینا ترابیان۵۳.۳۳۵۸.۳۳۶۲.۲۲۴۱.۱۱
دارا-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
پریا ترک زاد۱۶.۶۷۲۱.۶۷۳۰۰
کیانا رامشی۳۵.۸۳۰۹۵.۵۶۰
فاطمه توکلیان-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
افشین محمدی آذر۵۲.۹۲۵۰۷۲.۲۲۳۵.۵۶
درسا صحراییان۲۶.۲۵۴۱.۶۷۲۰۲۲.۲۲
عسل عباسپور۳۴.۱۷۵۳.۳۳۵۵.۵۶۰
مبینا۰۰۰۰
سپیده اسماعیلی۱۰.۴۲۱۸.۳۳۵.۵۶۱۰
ایسان امینی۱۳.۳۳۵۳.۳۳۰۰
ایلیاد ظهرابی۴۰.۸۳۶۸.۳۳۵۴.۴۴۸.۸۹
سهیل جمشیدیان۲۱.۶۷۰۵۷.۷۸۰
ملیکا افسر۹.۵۸۱۵۱۵.۵۶۰
شقایق دهقان۱۰.۴۲۲۳.۳۳۱۰۲.۲۲
زهرا دراسپید۰۰۰۰
اریسا نیکفر۰.۸۳۰۰۲.۲۲
حدیث دهقان۱۳.۳۳۳۳.۳۳۲.۲۲۱۱.۱۱
اسماعیل شریفی۴۳.۳۳۲۸.۳۳۶۱.۱۱۳۵.۵۶
مریم سلیمی۱۷.۹۲۵۴۴.۴۴۰
ابوالفضل هوشیاری۲۱.۶۷۴۰۳۱.۱۱۰
مانی محترم۵۱.۶۷۸۳.۳۳۰۸۲.۲۲
ملیکا مرزبان۲.۹۲۵۴.۴۴۰
آیناز مسیح زاده۱۷.۵۱۳.۳۳۳۶.۶۷۱.۱۱
ساغر ستوده۱۴.۱۷۸.۳۳۱۰۲۲.۲۲
محمد صالحی۲۵.۸۳۳۶.۶۷۰۴۴.۴۴
Rahmani۸.۳۳۵۰۱۸.۸۹
مهدیه زارعی-۰.۴۲۰۰-۱.۱۱
ارمیتا واعظ زاده۱۱.۲۵۳۶.۶۷۵.۵۶۰
فاطمه پارسایی-۲.۰۸۶.۶۷-۴.۴۴-۵.۵۶
ودیعه هژبریان۴۹.۵۸۳۳.۳۳۱۴.۴۴۹۵.۵۶
فرخزاد گرگین۳۶.۶۷۲۸.۳۳۴۶.۶۷۳۲.۲۲
مریم مهرافسر۱۹.۱۷۳۳.۳۳۰۲۸.۸۹
ندا حسن پور-۱.۲۵۰-۳.۳۳۰
الناز ناصری۲۸.۷۵۴۵۴۶.۶۷۰
امیرمحمد جعفری۲۹.۵۸۴۳.۳۳۵۲.۲۲-۲.۲۲
محمد۲۷.۵۰۷۳.۳۳۰
پریسا ابراهیمی۳۲.۹۲۴۱.۶۷۴۷.۷۸۱۲.۲۲
زهرا کاربر۶.۶۷۱۱.۶۷۷.۷۸۲.۲۲
علی دلپذیر-۰.۸۳۱۵-۱.۱۱-۱۱.۱۱
shadi orojloo heydari۵.۴۲۵۱۰۱.۱۱
ملیکا حسینی۶.۲۵۱۳.۳۳۴.۴۴۳.۳۳
مجتبی یاحقی۲۰.۴۲۳۶.۶۷۲۲.۲۲۷.۷۸
ثنا فارسی۹۳.۳۳۹۳.۳۳۸۶.۶۷۱۰۰
sogand heydari۲۴.۵۸۳۵۲۶.۶۷۱۵.۵۶
مینا جاهدسراوانی۴.۵۸۱۸.۳۳۰۰
النازاژدری۲۵.۴۲۴۵۱۰۲۷.۷۸
محدثه ترک ابادی۱۵.۴۲۳۵۱۷.۷۸۰
نرگس خادمی۳.۷۵۲۱.۶۷-۴.۴۴۰
مهدیس هوشیار۴۳.۳۳۲۵۵۱.۱۱۴۷.۷۸
مریم لیمویی۲۲.۰۸۵۱.۶۷۱۷.۷۸۶.۶۷
الهه جلایر۰-۶.۶۷-۳.۳۳۷.۷۸
شهاب شمشیری۱۰.۴۲۴۱.۶۷۰۰
سیده حدیث سجادی۱۰.۴۲۳۶.۶۷۱.۱۱۲.۲۲
ستاره عافیت دوست۹.۱۷۱۵۰۱۴.۴۴
زهراعلی ویسی۳.۷۵۰۳.۳۳۶.۶۷
علیرضا صادقی۶۱.۶۷۷۱.۶۷۸۶.۶۷۳۰
فاطمه روزگار۷.۹۲۰۲۱.۱۱۰
مهشید رحمانیان۱۴.۱۷۱۵۲۴.۴۴۳.۳۳
بنیامین تجلی۲۲.۰۸۴۳.۳۳۳۰۰
سارا جوانمردی فرد۱۱.۲۵۴۱.۶۷۲.۲۲۰
روژان ژاله۶۲.۵۵۰۷۳.۳۳۶۰
مهسا اسکندری۰۰۰۰
ملیکا مرزبان-۲.۹۲-۱.۶۷-۶.۶۷۰
کیانا مظلومی۴۰.۴۲۳۵۵۵.۵۶۲۸.۸۹
آذین فتحیان۱۹.۱۷۰۵۱.۱۱۰
زینب کشت ورز۸.۳۳۰۵.۵۶۱۶.۶۷
احسان رحیمی۱۳.۷۵۵۵۰۰
مهرسا مظاهری۱۶.۶۷۳.۳۳۴۳.۳۳-۱.۱۱
محمد رضا حمزه زرقانی۳۱.۶۷۳۳.۳۳۵۸.۸۹۳.۳۳
فاطمه سبحانی نیا۴۴.۱۷۶۳.۳۳۴۴.۴۴۳۱.۱۱
کیان عبدالهی۶۴.۵۸۵۵۶۵.۵۶۷۰
فاطمه ناصرزاده۲۲.۹۲۳۶.۶۷۳۶.۶۷۰
علی منتجم۵.۸۳۲۰۲.۲۲۰
ملیکا اقایی پور۳۴.۱۷۲۶.۶۷۳۵.۵۶۳۷.۷۸
مبین روشن۷۵۶۰۹۱.۱۱۶۸.۸۹
زهرا زاهدیان نژاد۵۱۸.۳۳۱.۱۱۰
عرفان فدایی۱۹.۱۷۰۵۱.۱۱۰
کیان کهبا۲۸.۷۵۱۱.۶۷۷۲.۲۲-۳.۳۳
نسیم شکوری۲۴.۱۷۲۱.۶۷۳۳.۳۳۱۶.۶۷
سعیده محبی۷۰۵۶.۶۷۹۶.۶۷۵۲.۲۲
مهسا رضائی۵۰۱۳.۳۳۰
بهار حسن پور۳۱.۲۵۴۵۵۲.۲۲۱.۱۱
درنا صبردل شادمان۳۵۳۵۵۳.۳۳۱۶.۶۷
فریده کشاورزی۱۱.۶۷۰۳۱.۱۱۰
هانیه ریحانی۱۴.۵۸۲۳.۳۳۲۳.۳۳۰
فاطمه شایان مهر۳۹.۱۷۵۰۷۱.۱۱۰
علیرضا یوسفی۲۰۷۱.۶۷۶.۶۷-۱.۱۱
زهرا۸.۳۳۲۵۳.۳۳۲.۲۲
کیارش رزمجویی۵۱۶.۶۷۲.۲۲۰
فاطمه توکلیان۲.۹۲۰۱۰-۲.۲۲
فروغ حیدربیکی فرد-۰.۸۳۰۰-۲.۲۲
شادی ال منصوری-۰.۴۲۳.۳۳-۵.۵۶۲.۲۲
محدثه عالیشوندی۰۰۰۰
الینا روح بخش۱۷.۵۲۳.۳۳۸.۸۹۲۲.۲۲
ارمان موحدی صدر۱۷.۹۲۰۴۷.۷۸۰
پویان رضایی۲۷.۵۰۵۲.۲۲۲۱.۱۱
مریم حقگویان۲۸.۳۳۷۰۷.۷۸۲۱.۱۱
سنا۲.۹۲۱۰۱.۱۱۰
حدیث داودی۰.۸۳۱۶.۶۷-۳.۳۳-۵.۵۶
نرگس نیاکوثری۷.۹۲۲۰۷.۷۸۰
شیدا مرودشتی پور۳.۳۳۱۲.۲۲۰
شیدازیمران۱.۶۷۵۱.۱۱۰
زهرا حبیبی۳۲.۰۸۵۱.۶۷۵۱.۱۱۰
پارسا صدارت۲۷.۹۲۳۱.۶۷۳۶.۶۷۱۶.۶۷
افسانه ترابی۷.۰۸۲۸.۳۳۰۰
آرش ادیب فر۶۸.۷۵۷۵۸۳.۳۳۵۰
مهدیس مشایخ۲۷.۵۴۰۴۶.۶۷۰
زهرا کاشف۱۴.۱۷۳۸.۳۳۱۱.۱۱۱.۱۱
زهرا گشتاسبی۰.۴۲۰۱.۱۱۰
زهرا باغچه بان۱۰۸.۳۳۱۸.۸۹۲.۲۲
ملیکاجعفرلی-۱.۶۷-۶.۶۷۰۰
ترانه ابراهیمی۱.۲۵۰۳.۳۳۰
درسا صدیقی۲۷.۰۸۴۸.۳۳۱۰۳۰
mona emadi۱۳.۳۳۲۱.۶۷۲۱.۱۱۰
پردیس طاهری۱۱.۶۷۰۳۷.۷۸-۶.۶۷
ثناکیانفر۷.۵۳۱.۶۷-۱.۱۱۰
soheil heydari۲۰۴۸.۳۳۱۷.۷۸۳.۳۳
جیران جهانگیری۹.۵۸۲۶.۶۷۱۴.۴۴-۶.۶۷
سنارضایی۴.۱۷۱۵۱.۱۱۰
۲۲۸۳۳۴۱۵۳۱۹.۱۷۲۶.۶۷۶.۶۷۰
سیده سحر شریفی۴۱.۲۵۵۰۵۰۲۶.۶۷
هانیه۱.۲۵۵۰۰
آنیتا اعلایی۱۲.۵۰۳۳.۳۳۰
فرناز قنبری۴.۵۸۱۸.۳۳۰۰
محمد کشاورز۴۰۴۰۳۷.۷۸۴۲.۲۲
مریم تهامی۲۳.۷۵۶۶.۶۷۰
فاطمه ستاسیمی۰۰۰۰
سپهر رضائیان۱۰.۴۲۳۵۴.۴۴۰
مهرداد قنبری۴۱.۲۵۶۶.۶۷۶۵.۵۶۰
حسین حسن پور۱۵.۸۳۰۴۲.۲۲۰
زهرا ابوالقاسمی۱۷.۵۰۰۴۶.۶۷
مریم عبدامامی-۰.۴۲۰-۱.۱۱۰
زهرا آرمان مهر۸.۷۵۱۵۱۳.۳۳۰
صدف شیرزادی۰۰۰۰
فاطمه ناظم پور۶.۲۵۳۰-۳.۳۳۰
ریحانه ابراهیمی۲۲.۰۸۴۸.۳۳۰۲۶.۶۷
غزال شایان۱۷.۰۸۶۸.۳۳۰۰
فاطمه سالاری۲.۵۱.۶۷۵.۵۶۰
فاطمه صفری۴.۱۷۱۶.۶۷۰۰
ایگین اژدری۱۱.۲۵۱۵۶.۶۷۱۳.۳۳
زهرا زارعی-۰.۴۲۰۰-۱.۱۱
فاطمه دهقانی۲.۰۸۸.۳۳۰۰
ملیکا زاهدی فرد۲۰۰۵۳.۳۳۰
مریم صادقی۲۰.۸۳۳۸.۳۳۳۰۰
مریم بیگ لری-۹.۱۷۰-۲۴.۴۴۰
حسین امیرحاجلو۲۲.۵۱۸.۳۳۴۷.۷۸۰
امیرعلی۰۰۰۰
مهشید رزمجویی۲۹.۵۸۳۳.۳۳۲۸.۸۹۲۷.۷۸
ملیکا احمدی۱۲.۵۵۰۰۰
مهدی غلامزاده۱۱.۶۷۳.۳۳۰۲۸.۸۹
صبا حسینی۲.۹۲۲۱.۶۷-۶.۶۷۰
فاطمه صرافت۰.۴۲-۱.۶۷۲.۲۲۰
مسعود هوشیار۰.۴۲۱.۶۷۴.۴۴-۴.۴۴
مریم فریدونی۲۵۳۳.۳۳۳۲.۲۲۱۲.۲۲
محمد جواد محمدی فرد۶۱.۶۷۰۸۶.۶۷۷۷.۷۸
سنا حسینی۲۲.۰۸۱۶.۶۷۴۷.۷۸۰
مریم مقدس زاده۱۷.۹۲۷۵-۲.۲۲۰
سید علی حسینی۱۴.۱۷۱۳.۳۳۴.۴۴۲۴.۴۴
مریم اذرپندار۳۶.۲۵۳۱.۶۷۵۷.۷۸۱۷.۷۸
حسین محمودی-۰.۴۲-۱.۶۷۰۰
سارا معتضدیان۱۷.۰۸۵۸.۳۳۶.۶۷۰
درسا جهانشاهی۱۲.۰۸۴۸.۳۳۰۰
آیداهاشمی۱۲.۰۸-۸.۳۳۳۲.۲۲۵.۵۶
شیلا کرم زاده۶.۶۷۲۶.۶۷۰۰
غزل کریمی۱۱.۶۷۳۱.۶۷۱۶.۶۷-۶.۶۷
هانیه یعقوبی۶.۲۵۲۵۰۰
امیررضا عبدالله زاده۹.۱۷۰۲۴.۴۴۰
نیلوفر نعمت الهی۴.۵۸۱۸.۳۳۰۰
ایگین رضایی۱۷.۹۲۲۳.۳۳۳۲.۲۲۰
ایلین رضایی۲۸.۳۳۲۵۵۸.۸۹۰
ریحانه احمدپور۲۹.۵۸۰۵۲.۲۲۲۶.۶۷
شیوا کریمی۰.۴۲۰۱.۱۱۰
نهال قزلباش۴.۵۸۲۱.۶۷-۲.۲۲۰
یگانه آقاجری-۴.۱۷۰-۱۱.۱۱۰
هانیه ارایش۱۵.۸۳۲۶.۶۷۲۴.۴۴۰
یلدا محمدی۰۰۰۰
نگین یزدانی فرد۲.۹۲۱۱.۶۷۰۰
جواد۲۵.۸۳۳۸.۳۳۲۸.۸۹۱۴.۴۴
سها اسماعیلی۰۰۰۰
فاطمه زارع۲.۵۱۵-۳.۳۳۰
آرین پرهیزی۱۳.۳۳۰۰۳۵.۵۶
فاطمه علایی۰۰۰۰
ساره رهنورد۳.۷۵۲۰-۱۰۶.۶۷
امیر محمد فروزانی۰۰۰۰
سپیده صحرائی۰۰۲.۲۲-۲.۲۲
کیمیا خرم بخت۵.۸۳۳۰۱.۱۱-۵.۵۶
مائده اسکندری۲.۵۰۶.۶۷۰
ساغر خوش نژاد۵.۴۲۲۳.۳۳-۱.۱۱۰
طاهره شیخعلی۶.۲۵۱۳.۳۳۰۷.۷۸
سید امیرحسین موسوی۵۵.۴۲۶۵۶۱.۱۱۴۳.۳۳
مینااعمالی۲.۰۸۵۲.۲۲۰
زهرا منفرد۲۲.۵۳۱.۶۷۳۸.۸۹۰
یکتا خسرویان۴۳.۷۵۵۱.۶۷۵۴.۴۴۲۷.۷۸
زهرا استواری۴۵.۴۲۵۶.۶۷۵۴.۴۴۲۸.۸۹
زهرابردبار۱۰۲۸.۳۳۷.۷۸۰
معصومه رستگار۵.۴۲-۱.۶۷۱۵.۵۶۰
مریم صفری۰.۸۳۶.۶۷۳.۳۳-۵.۵۶
فاطمه توکلی۷.۰۸۲۱.۶۷۵.۵۶-۱.۱۱
یاسمین-۳.۳۳۶.۶۷-۱۱.۱۱-۲.۲۲
مائده یزدانشناس۱۵.۸۳۲۸.۳۳۱.۱۱۲۲.۲۲
فاطمه عبدالهی۰.۸۳۰۲.۲۲۰
مهدی فرهادی۳۸.۷۵۳۳.۳۳۶۲.۲۲۱۸.۸۹
محمدحسین بهرمندجوی۵۲.۰۸۴۵۶۸.۸۹۴۰
یسنا مالکی مقدم۵۱.۲۵۰۷۳.۳۳۶۳.۳۳
سارا قانعی۱۳.۳۳-۱.۶۷۳۶.۶۷۰
زهرا تقی زادگان۳۷.۹۲۳۳.۳۳۶۷.۷۸۱۱.۱۱
فاطمه حیدری۴۲.۵۱۸.۳۳۸۲.۲۲۱۸.۸۹
مهشید زارع۳۶.۶۷۵۶.۶۷۶۰۰
فریما کامرانی۱.۲۵۱۶.۶۷-۷.۷۸۰
ملیکا مسلمی۱۴.۵۸۴۳.۳۳۱۰۰
ارمیتا زعمی۴۰.۴۲۴۶.۶۷۷۱.۱۱۵.۵۶
فاطمه اتش روشن-۳.۷۵-۱۱.۶۷-۱.۱۱-۱.۱۱
محمدجواد الماسی۶۹.۱۷۷۵۷۵.۵۶۵۸.۸۹
شهاب الدیت قاسمی۱۴.۱۷۵۶.۶۷۰۰
بهار مهدوی۱۲.۹۲۱۱.۶۷۲۶.۶۷۰
یسنا شهیدی۵۰۲۵۷۱.۱۱۴۵.۵۶
ماریابوگری۳۸.۷۵۲۱.۶۷۴۶.۶۷۴۲.۲۲
احمد دهقان۰.۸۳۰۴.۴۴-۲.۲۲
الناز کریمی۷.۵۱۵۱۰۰
ایدااسیری-۳.۷۵-۴.۴۴-۲.۲۲
ناهید صالحی۲۷.۵۲۱.۶۷۲۱.۱۱۳۷.۷۸
علیرضا قناعتیان۳۵.۸۳۵۳.۳۳۶۱.۱۱-۱.۱۱
ارشیا احمدی۳۱.۶۷۲۵۶۲.۲۲۵.۵۶
kimia shadkam۲۱.۲۵۶۱.۶۷۱۵.۵۶۰
هانیه احمدی۲۰۱۶.۶۷۴۲.۲۲۰
مرضیه خوش خلق۴۷.۵۶۰۷۶.۶۷۱۰
علی تدین۴۵.۸۳۶۰۴۴.۴۴۳۷.۷۸
سپیده سعیدی۱۷.۰۸۰۴۵.۵۶۰
Mohmdpour۱.۶۷۰۴.۴۴۰
حانیه قلمی۲۰۴۸.۳۳۲۱.۱۱۰
سحر انصاری فرد۲۸.۷۵۱۶.۶۷۳۴.۴۴۳۱.۱۱
عاطفه عبداللهی۱۸.۷۵۴۰۲۰۳.۳۳
زهراتقیه۱۲.۹۲۰۳۴.۴۴۰
امیر منصور نبی پور۱۲.۰۸۵۰۰-۱.۱۱
فاطمه کرمی۲.۹۲۱۰-۲.۲۲۳.۳۳
فاطمه قربانی زاده۴۰.۴۲۴۳.۳۳۷۲.۲۲۶.۶۷
آناهیتا بازیار۳۳.۷۵۲۸.۳۳۴۱.۱۱۳۰
هدیه الهی نژاد۵۱.۲۵۴۶.۶۷۶۲.۲۲۴۳.۳۳
مریم سیدی۱۱.۶۷۴۶.۶۷۰۰
امیر ارسلان پاک۳۶.۶۷۶۵۵۵.۵۶-۱.۱۱
زینب حسینی۱۹.۱۷۲۰۲۶.۶۷۱۱.۱۱
نیلوفر مددی۱۰.۸۳۰۲۸.۸۹۰
پرنیان برازجانی۱۶.۶۷۰۰۴۴.۴۴
نیلوفر استخری۱۰۴۸.۳۳-۵.۵۶۰
یاسمین یوسفی۱۶.۶۷۰۰۴۴.۴۴
سهیل جهانی۲۵.۴۲۸.۳۳۴۳.۳۳۱۸.۸۹
پویاشیری۹.۱۷۳۱.۶۷۳.۳۳۰
یاشگین حسن شاعلی۱۴.۵۸۴۰۱۶.۶۷-۴.۴۴
آیدا بهاری-۱.۲۵۰-۳.۳۳۰
سارینا امیدوار۱۵۴۰۱۶.۶۷-۳.۳۳
شهاب شمشیری۱۲.۰۸۴۸.۳۳۰۰
حمیدرضازارع۶۰.۸۳۵۶.۶۷۶۷.۷۸۵۶.۶۷
مهدیه ثابت۱۷.۹۲۳۰۲۷.۷۸۰
مطهره۱۹.۱۷۲۸.۳۳۱۲.۲۲۲۰
غزل دالوند۱۲.۹۲۳۵۶.۶۷۴.۴۴
مریم میرزایی۱۳.۷۵۰۳۶.۶۷۰
سلما شیخ علی خانی۲۳.۷۵۲۱.۶۷۴۶.۶۷۲.۲۲
شیواظهرابی۰.۸۳۳.۳۳۰۰
گیلدا شریفی۳۱.۶۷۲۵۲۲.۲۲۴۵.۵۶
امیرپاشا توتونچی۰.۴۲۳.۳۳۰-۱.۱۱
یلدا جفاجور۴.۱۷۰۱۱.۱۱۰
فاطمه شادباش۳۴.۵۸۵۸.۳۳۵۳.۳۳۰
ملیکاآقایی۵۰۱۰۳.۳۳
امیررضا خمینه۲۷.۵۱۵۴۲.۲۲۲۱.۱۱
ملیکا سنجابی۰.۸۳۰۳.۳۳-۱.۱۱
کیمیا کامران۱.۲۵۵۰۰
نگین منوچهری۲.۰۸۸.۳۳۰۰
زهرا کریمی نژاد-۳.۷۵۰-۱۰۰
رزا زارعی۵۲.۰۸۴۳.۳۳۵۲.۲۲۵۷.۷۸
مبینا نثاری۳.۷۵۱۵۰۰
شنل قرمزی۷.۵۲۰۰۶.۶۷
ساناز هدایت۴.۵۸۰۱۲.۲۲۰
طنین راسخی۶.۲۵۵۳.۳۳۱۰
صبا اسحاقی۱۰۴۰۰۰
کیاناشمس۲۳.۳۳۵۶.۶۷۱۰۱۴.۴۴
ملیکا زارع۳۵۲۶.۶۷۶۷.۷۸۷.۷۸
پرستو نادری۱۵.۸۳۳۶.۶۷۰۱۷.۷۸
مهدی محمدی-۰.۴۲-۱.۶۷۰۰
پریا صدیقی۳۷.۹۲۶۸.۳۳۵۵.۵۶۰
سپیده جنتی۰.۸۳۳.۳۳۰۰
فاطمه فولادی۱۲.۹۲۰۳۴.۴۴۰
زهرافضائلی۱۲.۵۰۳۳.۳۳۰
ستاره بهادری۲۵.۴۲۲۱.۶۷۵۳.۳۳۰
امیررضا اسفندیاری۱۲.۵۲۰۲۰۰
یوسف اعرابی۱۳.۷۵۴۰۱۰۰
امیرحسین قادری۴۱.۲۵۳۵۷۶.۶۷۱۰
حدیث بردیده۳.۳۳-۳.۳۳۱۱.۱۱۰
اشکان آذرپرند۱۸.۷۵۰۵۰۰
فاطمه علیدوست۵۰۰۱۳.۳۳
بهاره رنجبر۳.۳۳۱۳.۳۳۰۰
مهسا سلطانیان۰۰۰۰
پرهام راستی۱۲.۹۲۲۱.۶۷۳.۳۳۱۶.۶۷
ایدا دهقانیان۱.۶۷۰۴.۴۴۰
پوریا مقدم۲.۵۱۰۰۰
زهرا رضایی۰۰۰۰
یسنا هاشمی خواه-۰.۴۲۰-۱.۱۱۰
حدیث نصیری۱۹.۱۷۰۵۱.۱۱۰
سارا روشن۱.۶۷۶.۶۷۰۰
امیر خاتمی۰.۸۳۰۲.۲۲۰
مریم میرزازاده۹.۵۸۱۶.۶۷۳.۳۳۱۱.۱۱
امید نعمت الهی۳۰۵۳.۳۳۱۳.۳۳۳۱.۱۱
یاسمن زارعی۱۱.۶۷۶.۶۷۲۴.۴۴۲.۲۲
ثمین کاظمی۱۷.۰۸۰۴۵.۵۶۰
زهرا جوکار۰۰۰۰
ستاره تنگستانی۶.۲۵۵-۱.۱۱۱۴.۴۴
مرجان بیگی فرد۷.۰۸-۳.۳۳۲۱.۱۱۰
یاسمن کرمی۸.۳۳۱.۶۷۲۱.۱۱۰
زهرا عابدی۱.۶۷۱۰-۲.۲۲۰
بهار مصلی نژاد۱۵.۸۳۰۴۲.۲۲۰
زهرا خانی۴.۱۷۰۱۱.۱۱۰
زهرا نیازی۱۰۶.۶۷۲۲.۲۲۰
ستاره شفیعی۲۸.۳۳۰۷۵.۵۶۰
پریسا اعرابی۳۹.۵۸۸۳.۳۳۵۰۰
مرضیه دشتبان۲۰۰۵۳.۳۳۰
آرش کریمی۴.۵۸۱.۶۷۲.۲۲۸.۸۹
طاهره رفعت پناه۹.۱۷۰۵.۵۶۱۸.۸۹
البرز ابراهیمی۰۰۰۰
رهام محمدی شورابی۷.۰۸۲۸.۳۳۰۰
ثنا شیعتی۳۰۱۰۷۳.۳۳۰
سید مهدی خلیلی نیا۲.۰۸-۶.۶۷۲.۲۲۷.۷۸
سینا طیبی خرمی۳۲.۰۸۴۶.۶۷۰۵۴.۴۴
ستایش خرمائی۲.۹۲۰۶.۶۷۱.۱۱
آیدا آقاجری۳.۷۵۰۱۰۰
مهسا مهنام۲۷.۹۲۰۰۷۴.۴۴
رویااسماعیلی۲۰.۸۳۰۵۵.۵۶۰
مهدیس جعفری۱۴.۱۷۰۳۷.۷۸۰
شهرزاد احمدپور۲۹.۵۸۶۳.۳۳۳۶.۶۷۰
محمدعلی کشاورز۷.۵۲۶.۶۷۲.۲۲۰
بهنوش شافع۵.۴۲۰۱۴.۴۴۰
زهرا هاشمی۲۰۰۵۳.۳۳۰
دلارام بهبهانی۸.۷۵۳۵۰۰
عاطفه جلالیان۵.۴۲۲۱.۶۷۰۰
صبا دانش پرور۱۸.۳۳۲۸.۳۳۰۳۰
سیدرضا دهقان۰۰۰۰
مبینا رضازاده۲۴.۵۸۰۶۵.۵۶۰
فاطمه رحیمیان۲۴.۱۷۰۶۴.۴۴۰
حدیث شهبازی۱۰۰۲۶.۶۷۰
زهرا کاظم پور۹.۵۸۰۲۵.۵۶۰
هانیه نوری۳.۷۵۱۱.۶۷۲.۲۲۰
مریم پارسائی۶.۲۵۰۱۶.۶۷۰
فاطمه امیری-۱.۶۷۰-۴.۴۴۰
یاسمین۳.۳۳۰۸.۸۹۰
زهرا خسروی۰۰۰۰
مریم ابراهیمی-۰.۴۲۰-۱.۱۱۰
پارمیدا گلبهار حقیقی۵.۴۲۰۱۴.۴۴۰
زهرا۱۸.۷۵۰۰۵۰
شقایق دبیران۳.۳۳۰۸.۸۹۰
ساغر درخشندا-۴.۱۷۰-۱۱.۱۱۰
مهدیه زارع-۰.۴۲۰۰-۱.۱۱
مینا زارع مهذبیه-۴.۱۷-۱.۶۷-۱۰۰
مجتبی فربود۱۳.۷۵۵۵۰۰
علی قربانی۰.۴۲۱۵-۳.۳۳-۵.۵۶
علی اصغر روشن دل۰۰۰۰
حوریا سلطانیان۳۱.۲۵۰۶۳.۳۳۲۰
کیمیا سادات روانبخش-۲.۹۲۰-۷.۷۸۰
زینب عبداللهی۱۱.۲۵۱۰۲۳.۳۳۰
سارا بدر۲۰.۸۳۶۵۱۲.۲۲۰
فاطمه حسینی۰۰۰۰
مصطفی آزادیان۶.۶۷۳.۳۳۱۵.۵۶۰
نیما شهریاری۷.۰۸۲۸.۳۳۰۰
کیمیا اسعدی۱.۲۵۰۳.۳۳۰
الینا نیکنام۰.۴۲۰۱.۱۱۰
میترا امینی۰۰۰۰
زهرا صفدری۱.۶۷۵۱.۱۱۰
سارا افراسیابی۱۱.۶۷۰۳۱.۱۱۰
فاطمه فاضل۹.۱۷۵۲۱.۱۱۰
امیرمشکین قلم۱۶.۲۵۶۰۳.۳۳۰
ساینا طاهری۰۰۰۰
نیوشا تاج پیکر۱.۶۷۰۴.۴۴۰
سمانه جعفری۶.۲۵۲۵۰۰
سارا بشکاری۲.۹۲۰۷.۷۸۰
اهورا جانفدا-۰.۸۳۰-۲.۲۲۰
فاطمه طاهری۶.۶۷۲۶.۶۷۰۰
مریم متولی-۲.۰۸-۳.۳۳-۳.۳۳۰
نوشین جاودانی۵.۸۳۲۳.۳۳۰۰
مریم ازادی۵.۴۲۰۱۴.۴۴۰
زهرا رجبی زاده-۰.۴۲۰-۱.۱۱۰
مرضیه رزمخواه-۰.۸۳۱.۶۷-۳.۳۳۰
امیرحسین صداقت کیش۷.۵۱۸.۳۳۷.۷۸۰
حسین رئیسی۲.۵۰۶.۶۷۰
مهسا پرهیزی-۱.۶۷۰۰-۴.۴۴
زینب عبداللهی۸.۷۵۰۲۳.۳۳۰
مریم ابراهیمی-۰.۴۲۰-۱.۱۱۰
مبینا فرشته حکمت۰۰۰۰
نگین ممکن۰۰۰۰
فاطمه قادری زاده۰.۸۳۰۲.۲۲۰
پرنیان داور۰۰۰۰
مریم شمس نژاد۰۰۰۰
محمد حسین باباجعفری۰۰۰۰
بیگ لری-۹.۱۷۰-۲۴.۴۴۰

جزییات نتیجه آزمون

نام و نام خانوادگینمره (۸۰)نمره‌ی درصدی (۱۰۰%)نمره بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۸۰)نمره‌ی درصدی بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۱۰۰%)‌نمره‌ی ادبیات (۲۰)نمره‌ی درصدی ادبیات (۱۰۰%)نمره‌ی ادبیات بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۲۰)نمره‌ی درصدی ادبیات بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۱۰۰%)‌نمره‌ی فیزیک (۳۰)نمره‌ی درصدی فیزیک (۱۰۰%)نمره‌ی فیزیک بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۳۰)نمره‌ی درصدی فیزیک بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۱۰۰%)‌نمره‌ی زیست (۳۰)نمره‌ی درصدی زیست (۱۰۰%)نمره‌ی زیست بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۳۰)نمره‌ی درصدی زیست بدون در نظر گرفتن نمره‌ی منفی (۱۰۰%)
مهدی جوانمردی۰.۳۳۰.۴۲۱۱.۲۵۱۵۱۵-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰
محمد صادق ده بزرگی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فاطمه ده بزرگی۳۰۳۷.۵۳۰۳۷.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۱۰۰۳۰۱۰۰
مریم بیگ لری۳۰۳۷.۵۳۰۳۷.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۱۰۰۳۰۱۰۰
مریم دهقانی-۰.۶۷-۰.۸۳۶۷.۵۴۲۰۶۳۰۰۰۰۰-۴.۶۷-۱۵.۵۶۰۰
مبیناداورپناه۲.۶۷۳.۳۳۱۹۲۳.۷۵۲.۶۷۱۳.۳۳۶۳۰۰.۳۳۱.۱۱۶۲۰-۰.۳۳-۱.۱۱۷۲۳.۳۳
مرضیه شهبازی۳.۳۳۴.۱۷۵۶.۲۵۲.۶۷۱۳.۳۳۴۲۰۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳
محمدرضا فرجیان۳۰۳۷.۵۳۶۴۵۶۳۰۸۴۰۱۳.۶۷۴۵.۵۶۱۵۵۰۱۰.۳۳۳۴.۴۴۱۳۴۳.۳۳
Sara۰۰۱۱.۲۵۰.۶۷۳.۳۳۱۵-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰
Garsha-۹.۳۳-۱۱.۶۷۱۳۱۶.۲۵-۱.۳۳-۶.۶۷۴۲۰-۲۰۳۱۰-۶.۶۷۶۲۰
نوید فریدونی۷.۶۷۹.۵۸۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۷.۶۷۲۵.۵۶۱۲۴۰
مبین همتیان۵۵۶۸.۷۵۵۹۷۳.۷۵۱۴.۳۳۷۱.۶۷۱۵۷۵۲۶۸۶.۶۷۲۷۹۰۱۴.۶۷۴۸.۸۹۱۷۵۶.۶۷
علیرضا۰.۶۷۰.۸۳۳۳.۷۵۱.۳۳۶.۶۷۳۱۵۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰
علیرضا-۱.۲۵۱۱.۲۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
علیرضا-۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۳.۳۳۰۰
علیرضا۱.۶۷۲.۰۸۲۲.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱.۶۷۵.۵۶۲۶.۶۷
ت-۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۳.۳۳۰۰
روال۱.۶۷۲.۰۸۲۲.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱.۶۷۵.۵۶۲۶.۶۷
سلام-۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۳.۳۳۰۰
پارسا علی زاده۲۳۲۸.۷۵۲۸۳۵۹.۳۳۴۶.۶۷۱۱۵۵۰۰۰۰۱۳.۶۷۴۵.۵۶۱۷۵۶.۶۷
نیما قاسمی۱.۶۷۲.۰۸۲۲.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱.۶۷۵.۵۶۲۶.۶۷
ویانا خان سالار۴۱.۶۷۵۲.۰۸۴۷۵۸.۷۵۶.۳۳۳۱.۶۷۸۴۰۱۸.۶۷۶۲.۲۲۲۰۶۶.۶۷۱۶.۶۷۵۵.۵۶۱۹۶۳.۳۳
امیررضا شهریاری۱۱.۲۵۱۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳.۳۳۱۳.۳۳
شقایق شیخ الاسلامی۶۳.۶۷۷۹.۵۸۶۷۸۳.۷۵۱۲.۶۷۶۳.۳۳۱۴۷۰۲۷.۶۷۹۲.۲۲۲۸۹۳.۳۳۲۳.۳۳۷۷.۷۸۲۵۸۳.۳۳
نیما قاسمی۱.۶۷۲.۰۸۲۲.۵۱.۶۷۸.۳۳۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نیما شاهرخ۰.۳۳۰.۴۲۱۱.۲۵۰.۳۳۱.۶۷۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
امیررضا شهریاری۱۵۱۸.۷۵۱۷۲۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۵۰۱۷۵۶.۶۷
مریم دهقان۲.۶۷۳.۳۳۵۶.۲۵۱.۶۷۸.۳۳۳۱۵۰۰۰۰۱۳.۳۳۲۶.۶۷
نیما قاسمی-۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نیما قاسمی۰.۳۳۰.۴۲۱۱.۲۵۰.۳۳۱.۶۷۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
ملیکا سادات حسینی۰۰۱۱.۲۵۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
ملیکا سادات حسینی۰.۳۳۰.۴۲۱۱.۲۵۰.۳۳۱.۶۷۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
ملیکا سادات حسینی۲۲.۵۲۲.۵۰۰۰۰۲۶.۶۷۲۶.۶۷۰۰۰۰
فاطمه افکاری-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
مبینا کارگر۱۵.۶۷۱۹.۵۸۱۹۲۳.۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵.۶۷۵۲.۲۲۱۹۶۳.۳۳
فاطمه زهرا-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
فاطمه توکلیان-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
درسا رنجبر۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
درسا عدالت-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
?-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
فاطمه توکلیان-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
سینا فرحی۱۱.۲۵۱۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳.۳۳۱۳.۳۳
فاطمه توکلیان۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
زهرا رهنورد-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
زهرا رهنورد۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
زهرا حامدی۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
سپیده خانی-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
علی حقیقت۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
علی اکبر صالحی-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
علی لاریجانی۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳
سینا باقری-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰
ساینا-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰
سرنا-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰
علیرضا جعفری۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳
علیرضا جعفری-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰
تارا سلامت۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳
سورن۱۳.۶۷۱۷.۰۸۱۸۲۲.۵۴.۶۷۲۳.۳۳۵۲۵۰.۶۷۲.۲۲۳۱۰۸.۳۳۲۷.۷۸۱۰۳۳.۳۳
مریم کاردانی۱.۳۳۱.۶۷۸۱۰۱.۶۷۸.۳۳۴۲۰-۱.۳۳-۴.۴۴۱۳.۳۳۱۳.۳۳۳۱۰
راسل۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰.۶۷۳.۳۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
hg۰.۳۳۰.۴۲۵۶.۲۵۰.۳۳۱.۶۷۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰
زنجبیل۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰.۶۷۳.۳۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
طناب‌ها-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰-۰.۶۷-۳.۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
عادا۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
عادل۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
فاطمه توکلیان۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
زهرا قوهستانی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سلام۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
علی وفا-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
علی لاریجانی۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰.۶۷۳.۳۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
علی وفا۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰.۶۷۳.۳۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
علی وفا-۱.۲۵۰۰-۰.۶۷-۳.۳۳۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰۰۰۰۰
علی وفا-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
ستاره اشعثی۱۶.۶۷۲۰.۸۳۲۳۲۸.۷۵۶۳۰۷۳۵۱.۶۷۵.۵۶۵۱۶.۶۷۹۳۰۱۱۳۶.۶۷
تلیس-۱.۳۳-۱.۶۷۱۱.۲۵-۰.۶۷-۳.۳۳۰۰۰.۳۳۱.۱۱۱۳.۳۳-۳.۳۳۰۰
نیلوفر وفافر۰.۳۳۰.۴۲۱۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۳۳۱.۱۱۱۳.۳۳
حسین مرتضوی۶۱۷۶.۲۵۶۵۸۱.۲۵۱۴.۳۳۷۱.۶۷۱۵۷۵۲۳.۳۳۷۷.۷۸۲۵۸۳.۳۳۲۳.۳۳۷۷.۷۸۲۵۸۳.۳۳
سمانه مظفری-۱.۳۳-۱.۶۷۷۸.۷۵-۱.۳۳-۶.۶۷۴۲۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰
ریحانه فقیهی راد-۱.۳۳-۱.۶۷۱۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰-۱.۳۳-۴.۴۴۱۳.۳۳
محمد امین شریفی پور۳.۶۷۴.۵۸۷۸.۷۵۳.۶۷۱۸.۳۳۷۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
سارا موسوی-۰.۳۳-۰.۴۲۱۱.۲۵۰۰۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۱۳.۳۳۰۰۰۰
امیرحسین پرهیزکار۶.۳۳۷.۹۲۹۱۱.۲۵۶.۳۳۳۱.۶۷۹۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰
حدیث افتخاری۴۰۵۰۴۳۵۳.۷۵۱۲.۳۳۶۱.۶۷۱۳۶۵۱۱.۶۷۳۸.۸۹۱۲۴۰۱۶۵۳.۳۳۱۸۶۰
رضا نمدکلاهی۳۹.۶۷۴۹.۵۸۴۸۶۰۱۱.۳۳۵۶.۶۷۱۳۶۵۱۹.۳۳۶۴.۴۴۲۱۷۰۹۳۰۱۴۴۶.۶۷
شیدا وحیدیان۴۱.۶۷۵۲.۰۸۴۹۶۱.۲۵۱۱۵۵۱۳۶۵۲۲.۶۷۷۵.۵۶۲۴۸۰۸۲۶.۶۷۱۲۴۰
مسعود آخوندی۴۳.۳۳۵۴.۱۷۴۸۶۰۱۰.۶۷۵۳.۳۳۱۲۶۰۱۷.۳۳۵۷.۷۸۱۹۶۳.۳۳۱۵.۳۳۵۱.۱۱۱۷۵۶.۶۷
محمدمهدی یزدانی۴۰.۳۳۵۰.۴۲۴۵۵۶.۲۵۶.۳۳۳۱.۶۷۸۴۰۱۶.۶۷۵۵.۵۶۱۸۶۰۱۷.۳۳۵۷.۷۸۱۹۶۳.۳۳
فاطمه خلیلی۱۳.۳۳۱۶.۶۷۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳.۳۳۴۴.۴۴۱۶۵۳.۳۳
محدثه کرمی۰۰۱۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳.۳۳
زهرا رئوف۱۲.۶۷۱۵.۸۳۱۵۱۸.۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲.۶۷۴۲.۲۲۱۵۵۰
محمد مهدی سروریان۲۴.۳۳۳۰.۴۲۲۷۳۳.۷۵۸.۶۷۴۳.۳۳۹۴۵۰۰۰۰۱۵.۶۷۵۲.۲۲۱۸۶۰
امیرپویا حسینی۴۳.۳۳۵۴.۱۷۴۹۶۱.۲۵۱۱.۶۷۵۸.۳۳۱۳۶۵۲۲.۶۷۷۵.۵۶۲۳۷۶.۶۷۹۳۰۱۳۴۳.۳۳
فاطمه گودرزی۰۰۳۳.۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۰
زهراسفری۴۵۷۸.۷۵۱.۳۳۶.۶۷۲۱۰۲۶.۶۷۴۱۳.۳۳۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳
دنیز دیرباز۵۰.۶۷۶۳.۳۳۵۷۷۱.۲۵۱۶.۳۳۸۱.۶۷۱۷۸۵۲۳.۳۳۷۷.۷۸۲۵۸۳.۳۳۱۱۳۶.۶۷۱۵۵۰
محمدعلی استواری۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
همایون مقدس۳۱.۳۳۳۹.۱۷۳۷۴۶.۲۵۶.۳۳۳۱.۶۷۸۴۰۱۵.۶۷۵۲.۲۲۱۷۵۶.۶۷۹.۳۳۳۱.۱۱۱۲۴۰
امیرمحمد سلامت منش۵۲.۶۷۶۵.۸۳۵۹۷۳.۷۵۹.۳۳۴۶.۶۷۱۲۶۰۲۵۸۳.۳۳۲۶۸۶.۶۷۱۸.۳۳۶۱.۱۱۲۱۷۰
حدیث میرزایی۱۹.۶۷۲۴.۵۸۲۲۲۷.۵۵.۶۷۲۸.۳۳۷۳۵۱۴۴۶.۶۷۱۵۵۰۰۰۰۰
کژال تاجداران۱۸.۳۳۲۲.۹۲۲۵۳۱.۲۵۷.۶۷۳۸.۳۳۱۰۵۰۰۰۰۰۱۰.۶۷۳۵.۵۶۱۵۵۰
زهرا حسامی۰۰۵۶.۲۵۲۱۰۴۲۰۰۰۰۰-۶.۶۷۱۳.۳۳
احمدرضا رسته۲۲.۵۵۶.۲۵۲.۳۳۱۱.۶۷۵۲۵-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰۰۰۰۰
درسا قندهاری نیا-۱.۲۵۴۵-۰.۳۳-۱.۶۷۲۱۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۲۶.۶۷
مهربان حیدریان۳۰.۳۳۳۷.۹۲۳۳۴۱.۲۵۱۰.۶۷۵۳.۳۳۱۲۶۰۷۲۳.۳۳۸۲۶.۶۷۱۲.۶۷۴۲.۲۲۱۳۴۳.۳۳
حدیث اسماعیل نژاد۲۵.۳۳۳۱.۶۷۳۷۴۶.۲۵۶.۳۳۳۱.۶۷۹۴۵۱۶.۶۷۵۵.۵۶۱۹۶۳.۳۳۲.۳۳۷.۷۸۹۳۰
فروغ رجب پور-۵.۳۳-۶.۶۷۱۱۱۳.۷۵۴.۳۳۲۱.۶۷۷۳۵-۳.۳۳-۱۱.۱۱۳۱۰-۶.۳۳-۲۱.۱۱۱۳.۳۳
صوفیا قنبری۴۶۵۷.۵۵۱۶۳.۷۵۱۱.۳۳۵۶.۶۷۱۳۶۵۱۵.۶۷۵۲.۲۲۱۷۵۶.۶۷۱۹۶۳.۳۳۲۱۷۰
پرنیان زارع۳۶۴۵۴۲۵۲.۵۱۰.۶۷۵۳.۳۳۱۲۶۰۹.۳۳۳۱.۱۱۱۲۴۰۱۶۵۳.۳۳۱۸۶۰
زهرا خواجوی۲۶.۳۳۳۲.۹۲۳۰۳۷.۵۴.۶۷۲۳.۳۳۷۳۵۰۰۰۰۲۱.۶۷۷۲.۲۲۲۳۷۶.۶۷
زهرا لطفی۷.۳۳۹.۱۷۸۱۰۳.۶۷۱۸.۳۳۴۲۰۳.۶۷۱۲.۲۲۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
مریم یوسفی۱۴.۶۷۱۸.۳۳۱۷۲۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴.۶۷۴۸.۸۹۱۷۵۶.۶۷
اریان درخشان۰.۳۳۰.۴۲۷۸.۷۵۱.۶۷۸.۳۳۳۱۵-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰-۳.۳۳۴۱۳.۳۳
الهام وحیدی نیا۸.۶۷۱۰.۸۳۹۱۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۸.۶۷۲۸.۸۹۹۳۰
محمد مهدی حاتمی۲۴.۳۳۳۰.۴۲۲۶۳۲.۵۸.۶۷۴۳.۳۳۹۴۵۱۵.۶۷۵۲.۲۲۱۷۵۶.۶۷۰۰۰۰
سید محمد حسین رضوی نژاد۵۲.۳۳۶۵.۴۲۵۸۷۲.۵۱۴.۶۷۷۳.۳۳۱۶۸۰۱۷۵۶.۶۷۱۹۶۳.۳۳۲۰.۶۷۶۸.۸۹۲۳۷۶.۶۷
کیانا ال علی-۱.۶۷-۲.۰۸۲۲.۵-۱.۶۷-۸.۳۳۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
الهه رحمانی۳۳.۷۵۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۰۸۲۶.۶۷
علی منصوری۳۷.۳۳۴۶.۶۷۴۲۵۲.۵۱۰.۳۳۵۱.۶۷۱۲۶۰۷.۳۳۲۴.۴۴۹۳۰۱۹.۶۷۶۵.۵۶۲۱۷۰
کوثر فیاضی۲۹.۳۳۳۶.۶۷۳۰۳۷.۵۳۱۵۳۱۵۲۶.۳۳۸۷.۷۸۲۷۹۰۰۰۰۰
امیر کفاشان۴۰.۳۳۵۰.۴۲۴۷۵۸.۷۵۱۰.۳۳۵۱.۶۷۱۲۶۰۱۷.۶۷۵۸.۸۹۱۹۶۳.۳۳۱۲.۳۳۴۱.۱۱۱۶۵۳.۳۳
سام زاده خلیفه۱۶.۳۳۲۰.۴۲۲۲۲۷.۵۴.۳۳۲۱.۶۷۶۳۰۴۱۳.۳۳۵۱۶.۶۷۸۲۶.۶۷۱۱۳۶.۶۷
گلنوش انتظارمهدی۸۱۰۱۲۱۵۵.۳۳۲۶.۶۷۹۴۵۲.۶۷۸.۸۹۳۱۰۰۰۰۰
نیلوفر ستاری۵۶.۲۵۷۸.۷۵۵۲۵۷۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
میثم طالع زاده۲۱.۶۷۲۷.۰۸۲۵۳۱.۲۵۶۳۰۸۴۰۵.۳۳۱۷.۷۸۶۲۰۱۰.۳۳۳۴.۴۴۱۱۳۶.۶۷
محبوبه محمدی۰.۳۳۰.۴۲۱۱.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۳۳۱.۱۱۱۳.۳۳
فاطمه جولا۲۲۲۷.۵۲۷۳۳.۷۵۱۳۶۵۱۴۷۰۰۰۰۰۹۳۰۱۳۴۳.۳۳
پارمیس رحیمی۴.۶۷۵.۸۳۵۶.۲۵۰۰۰۰۴.۶۷۱۵.۵۶۵۱۶.۶۷۰۰۰۰
سینا مهرابی۲۸۳۵۳۲۴۰۴.۳۳۲۱.۶۷۵۲۵۱۹.۳۳۶۴.۴۴۲۰۶۶.۶۷۴.۳۳۱۴.۴۴۷۲۳.۳۳
رامین رعنایی۳.۳۳۴.۱۷۵۶.۲۵۰۰۰۰۱.۶۷۵.۵۶۲۶.۶۷۱.۶۷۵.۵۶۳۱۰
زهرا افسری۹.۳۳۱۱.۶۷۱۱۱۳.۷۵۹.۳۳۴۶.۶۷۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
آتوسا گردانی۲۳.۶۷۲۹.۵۸۲۷۳۳.۷۵۶۳۰۸۴۰۱۷.۶۷۵۸.۸۹۱۹۶۳.۳۳۰۰۰۰
پویا رجبی۲۳.۳۳۲۹.۱۷۳۲۴۰۴.۳۳۲۱.۶۷۷۳۵۱۴۴۶.۶۷۱۶۵۳.۳۳۵۱۶.۶۷۹۳۰
فاطمه فریدونی۷.۳۳۹.۱۷۱۲۱۵-۰.۶۷-۳.۳۳۲۱۰۲۶.۶۷۳۱۰۶۲۰۷۲۳.۳۳
زهرا افسری۲۶.۳۳۳۲.۹۲۲۹۳۶.۲۵۱۰.۶۷۵۳.۳۳۱۲۶۰۰۰۰۰۱۵.۶۷۵۲.۲۲۱۷۵۶.۶۷
زهرا محمدی۸۱۰۱۰۱۲.۵۸۴۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
الناز کیانی۲۰.۳۳۲۵.۴۲۲۳۲۸.۷۵۸.۳۳۴۱.۶۷۱۰۵۰۰۰۰۰۱۲۴۰۱۳۴۳.۳۳
زهرا خسروی فرد۱.۶۷۲.۰۸۹۱۱.۲۵-۰.۶۷-۳.۳۳۱۵-۳.۳۳۲۶.۶۷۳.۳۳۱۱.۱۱۶۲۰
فاطمه محمدی۱۹۲۳.۷۵۲۰۲۵۳۱۵۴۲۰۱۶۵۳.۳۳۱۶۵۳.۳۳۰۰۰۰
امیرعلی ولی محمدی۲۸۳۵۳۶۴۵۴۲۰۷۳۵۱۵.۳۳۵۱.۱۱۱۸۶۰۸.۶۷۲۸.۸۹۱۱۳۶.۶۷
محمد حسین صداقت۵.۳۳۶.۶۷۱۰۱۲.۵۲۱۰۴۲۰-۳.۳۳۱۳.۳۳۴.۳۳۱۴.۴۴۵۱۶.۶۷
ایدا اوجی۳.۶۷۴.۵۸۸۱۰۱.۳۳۶.۶۷۴۲۰۲.۶۷۸.۸۹۴۱۳.۳۳-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰
بهار حکمت نیا۴۰۵۰۴۷۵۸.۷۵۱۲.۶۷۶۳.۳۳۱۴۷۰۱۲.۳۳۴۱.۱۱۱۵۵۰۱۵۵۰۱۸۶۰
ملیکا خان سالار۲۷.۶۷۳۴.۵۸۳۰۳۷.۵۴.۶۷۲۳.۳۳۵۲۵۱۵۵۰۱۶۵۳.۳۳۸۲۶.۶۷۹۳۰
مهساسمنگویی۱۹.۳۳۲۴.۱۷۲۱۲۶.۲۵۷۳۵۸۴۰۱۲.۳۳۴۱.۱۱۱۳۴۳.۳۳۰۰۰۰
محمدمهدی معینی۱۳.۶۷۱۷.۰۸۱۶۲۰۴۲۰۶۳۰۹.۶۷۳۲.۲۲۱۰۳۳.۳۳۰۰۰۰
مائده نصیرا۲۱.۶۷۲۷.۰۸۲۴۳۰۹.۳۳۴۶.۶۷۱۰۵۰۱۲.۳۳۴۱.۱۱۱۴۴۶.۶۷۰۰۰۰
علی الیاسی۵.۶۷۷.۰۸۹۱۱.۲۵۵.۶۷۲۸.۳۳۹۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰
کیانا ال علی-۱.۶۷-۲.۰۸۶۷.۵۰۰۲۱۰۲۶.۶۷۳۱۰-۳.۶۷-۱۲.۲۲۱۳.۳۳
معماری۳۳.۷۵۴۵۳۱۵۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
منا نظامیان پور۱۷.۳۳۲۱.۶۷۲۵۳۱.۲۵۲.۳۳۱۱.۶۷۶۳۰۰.۶۷۲.۲۲۲۶.۶۷۱۴.۳۳۴۷.۷۸۱۷۵۶.۶۷
ملیکا فرهادی۱۷.۳۳۲۱.۶۷۲۴۳۰۴.۳۳۲۱.۶۷۷۳۵۱۳.۶۷۴۵.۵۶۱۶۵۳.۳۳-۰.۶۷-۲.۲۲۱۳.۳۳
ایدا یوسفی۱۸.۳۳۲۲.۹۲۲۷۳۳.۷۵۶.۳۳۳۱.۶۷۹۴۵۱۰.۶۷۳۵.۵۶۱۴۴۶.۶۷۱.۳۳۴.۴۴۴۱۳.۳۳
حنااحمدی۱۱۱۳.۷۵۱۳۱۶.۲۵۱۱۵۵۱۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰
پرنیان هشیار۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
arash zarei۳۸۴۷.۵۴۳۵۳.۷۵۳.۳۳۱۶.۶۷۵۲۵۱۳.۶۷۴۵.۵۶۱۵۵۰۲۱۷۰۲۳۷۶.۶۷
نجمه دادخواه۰.۳۳۰.۴۲۴۵۰.۶۷۳.۳۳۲۱۰-۱.۳۳-۴.۴۴۱۳.۳۳۱۳.۳۳۱۳.۳۳
فاطمه چراغی۳۱.۳۳۳۹.۱۷۴۰۵۰۳.۳۳۱۶.۶۷۷۳۵۲۱.۳۳۷۱.۱۱۲۲۷۳.۳۳۶.۶۷۲۲.۲۲۱۱۳۶.۶۷
رها ابوالقاسمی۲۰۲۵۲۵۳۱.۲۵۸.۳۳۴۱.۶۷۱۰۵۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰۱۲۴۰۱۵۵۰
شهریار صالحی۵۲.۶۷۶۵.۸۳۵۹۷۳.۷۵۱۴.۶۷۷۳.۳۳۱۶۸۰۲۵.۳۳۸۴.۴۴۲۶۸۶.۶۷۱۲.۶۷۴۲.۲۲۱۷۵۶.۶۷
رضا مرادی۲۴.۳۳۳۰.۴۲۲۸۳۵۷.۳۳۳۶.۶۷۸۴۰۱۰.۶۷۳۵.۵۶۱۱۳۶.۶۷۶.۳۳۲۱.۱۱۹۳۰
دردانه احمدی شولی۱۱.۶۷۱۴.۵۸۱۴۱۷.۵۹.۳۳۴۶.۶۷۱۱۵۵۲.۳۳۷.۷۸۳۱۰۰۰۰۰
پریسا فخری۱۷۲۱.۲۵۲۰۲۵۴۲۰۶۳۰۱۳۴۳.۳۳۱۴۴۶.۶۷۰۰۰۰
ارمینا سام زاده۲۵۳۱.۲۵۳۵۴۳.۷۵۹۴۵۱۱۵۵۹.۳۳۳۱.۱۱۱۳۴۳.۳۳۶.۶۷۲۲.۲۲۱۱۳۶.۶۷
کیانا زهرایی۴۱۵۱.۲۵۴۸۶۰۹.۶۷۴۸.۳۳۱۲۶۰۲۲.۶۷۷۵.۵۶۲۴۸۰۸.۶۷۲۸.۸۹۱۲۴۰
رضا چشم براه-۷.۳۳-۹.۱۷۱۳۱۶.۲۵۴۲۰-۲.۳۳-۷.۷۸۵۱۶.۶۷-۱۳.۳۳۴۱۳.۳۳
محمد جعفر رحمتی۳۰.۶۷۳۸.۳۳۳۴۴۲.۵۶۳۰۷۳۵۲۲۷۳.۳۳۲۳۷۶.۶۷۲.۶۷۸.۸۹۴۱۳.۳۳
مریم کاظمی۱.۶۷۲.۰۸۱۱۱۳.۷۵۵.۳۳۲۶.۶۷۸۴۰-۲.۳۳-۷.۷۸۱۳.۳۳-۱.۳۳-۴.۴۴۲۶.۶۷
زهرا۱۲۱۵۱۶۲۰۰۰۰۰۱۲.۶۷۴۲.۲۲۱۶۵۳.۳۳-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰
نیلوفر گندمکار۳.۶۷۴.۵۸۶۷.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۳.۶۷۱۲.۲۲۶۲۰
سمیه رضایی۱۹.۳۳۲۴.۱۷۲۳۲۸.۷۵۱.۳۳۶.۶۷۳۱۵۹۳۰۱۰۳۳.۳۳۹۳۰۱۰۳۳.۳۳
ثنا امین بیطرف۷.۳۳۹.۱۷۹۱۱.۲۵۳.۶۷۱۸.۳۳۵۲۵۳۱۰۳۱۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳
آرمینا ترابیان۴۲.۶۷۵۳.۳۳۴۹۶۱.۲۵۱۱.۶۷۵۸.۳۳۱۳۶۵۱۸.۶۷۶۲.۲۲۲۰۶۶.۶۷۱۲.۳۳۴۱.۱۱۱۶۵۳.۳۳
دارا-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
پریا ترک زاد۱۳.۳۳۱۶.۶۷۱۹۲۳.۷۵۴.۳۳۲۱.۶۷۷۳۵۹۳۰۱۱۳۶.۶۷۰۰۱۳.۳۳
کیانا رامشی۲۸.۶۷۳۵.۸۳۲۹۳۶.۲۵۰۰۰۰۲۸.۶۷۹۵.۵۶۲۹۹۶.۶۷۰۰۰۰
فاطمه توکلیان-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
افشین محمدی آذر۴۲.۳۳۵۲.۹۲۴۹۶۱.۲۵۱۰۵۰۱۲۶۰۲۱.۶۷۷۲.۲۲۲۳۷۶.۶۷۱۰.۶۷۳۵.۵۶۱۴۴۶.۶۷
درسا صحراییان۲۱۲۶.۲۵۲۳۲۸.۷۵۸.۳۳۴۱.۶۷۹۴۵۶۲۰۶۲۰۶.۶۷۲۲.۲۲۸۲۶.۶۷
عسل عباسپور۲۷.۳۳۳۴.۱۷۲۹۳۶.۲۵۱۰.۶۷۵۳.۳۳۱۲۶۰۱۶.۶۷۵۵.۵۶۱۷۵۶.۶۷۰۰۰۰
مبینا۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپیده اسماعیلی۸.۳۳۱۰.۴۲۱۲۱۵۳.۶۷۱۸.۳۳۵۲۵۱.۶۷۵.۵۶۳۱۰۳۱۰۴۱۳.۳۳
ایسان امینی۱۰.۶۷۱۳.۳۳۱۲۱۵۱۰.۶۷۵۳.۳۳۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ایلیاد ظهرابی۳۲.۶۷۴۰.۸۳۳۸۴۷.۵۱۳.۶۷۶۸.۳۳۱۵۷۵۱۶.۳۳۵۴.۴۴۱۹۶۳.۳۳۲.۶۷۸.۸۹۴۱۳.۳۳
سهیل جمشیدیان۱۷.۳۳۲۱.۶۷۲۰۲۵۰۰۰۰۱۷.۳۳۵۷.۷۸۲۰۶۶.۶۷۰۰۰۰
ملیکا افسر۷.۶۷۹.۵۸۱۳۱۶.۲۵۳۱۵۶۳۰۴.۶۷۱۵.۵۶۷۲۳.۳۳۰۰۰۰
شقایق دهقان۸.۳۳۱۰.۴۲۱۲۱۵۴.۶۷۲۳.۳۳۶۳۰۳۱۰۵۱۶.۶۷۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳
زهرا دراسپید۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اریسا نیکفر۰.۶۷۰.۸۳۵۶.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۵۱۶.۶۷
حدیث دهقان۱۰.۶۷۱۳.۳۳۱۶۲۰۶.۶۷۳۳.۳۳۸۴۰۰.۶۷۲.۲۲۳۱۰۳.۳۳۱۱.۱۱۵۱۶.۶۷
اسماعیل شریفی۳۴.۶۷۴۳.۳۳۴۳۵۳.۷۵۵.۶۷۲۸.۳۳۸۴۰۱۸.۳۳۶۱.۱۱۲۰۶۶.۶۷۱۰.۶۷۳۵.۵۶۱۵۵۰
مریم سلیمی۱۴.۳۳۱۷.۹۲۱۶۲۰۱۵۱۵۱۳.۳۳۴۴.۴۴۱۵۵۰۰۰۰۰
ابوالفضل هوشیاری۱۷.۳۳۲۱.۶۷۱۹۲۳.۷۵۸۴۰۹۴۵۹.۳۳۳۱.۱۱۱۰۳۳.۳۳۰۰۰۰
مانی محترم۴۱.۳۳۵۱.۶۷۴۳۵۳.۷۵۱۶.۶۷۸۳.۳۳۱۷۸۵۰۰۰۰۲۴.۶۷۸۲.۲۲۲۶۸۶.۶۷
ملیکا مرزبان۲.۳۳۲.۹۲۵۶.۲۵۱۵۱۵۱.۳۳۴.۴۴۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
آیناز مسیح زاده۱۴۱۷.۵۲۳۲۸.۷۵۲.۶۷۱۳.۳۳۵۲۵۱۱۳۶.۶۷۱۳۴۳.۳۳۰.۳۳۱.۱۱۵۱۶.۶۷
ساغر ستوده۱۱.۳۳۱۴.۱۷۱۹۲۳.۷۵۱.۶۷۸.۳۳۴۲۰۳۱۰۵۱۶.۶۷۶.۶۷۲۲.۲۲۱۰۳۳.۳۳
محمد صالحی۲۰.۶۷۲۵.۸۳۲۵۳۱.۲۵۷.۳۳۳۶.۶۷۹۴۵۰۰۰۰۱۳.۳۳۴۴.۴۴۱۶۵۳.۳۳
Rahmani۶.۶۷۸.۳۳۸۱۰۱۵۲۱۰۰۰۰۰۵.۶۷۱۸.۸۹۶۲۰
مهدیه زارعی-۰.۳۳-۰.۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰
ارمیتا واعظ زاده۹۱۱.۲۵۱۲۱۵۷.۳۳۳۶.۶۷۹۴۵۱.۶۷۵.۵۶۳۱۰۰۰۰۰
فاطمه پارسایی-۱.۶۷-۲.۰۸۱۸۲۲.۵۱.۳۳۶.۶۷۶۳۰-۱.۳۳-۴.۴۴۶۲۰-۱.۶۷-۵.۵۶۶۲۰
ودیعه هژبریان۳۹.۶۷۴۹.۵۸۴۵۵۶.۲۵۶.۶۷۳۳.۳۳۱۰۵۰۴.۳۳۱۴.۴۴۶۲۰۲۸.۶۷۹۵.۵۶۲۹۹۶.۶۷
فرخزاد گرگین۲۹.۳۳۳۶.۶۷۳۷۴۶.۲۵۵.۶۷۲۸.۳۳۹۴۵۱۴۴۶.۶۷۱۵۵۰۹.۶۷۳۲.۲۲۱۳۴۳.۳۳
مریم مهرافسر۱۵.۳۳۱۹.۱۷۲۲۲۷.۵۶.۶۷۳۳.۳۳۱۰۵۰۰۰۰۰۸.۶۷۲۸.۸۹۱۲۴۰
ندا حسن پور-۱.۲۵۱۱.۲۵۰۰۱۵-۳.۳۳۰۰۰۰۰۰
الناز ناصری۲۳۲۸.۷۵۲۶۳۲.۵۹۴۵۱۱۵۵۱۴۴۶.۶۷۱۵۵۰۰۰۰۰
امیرمحمد جعفری۲۳.۶۷۲۹.۵۸۲۹۳۶.۲۵۸.۶۷۴۳.۳۳۱۱۵۵۱۵.۶۷۵۲.۲۲۱۸۶۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰
محمد۲۲۲۷.۵۲۳۲۸.۷۵۰۰۰۰۲۲۷۳.۳۳۲۳۷۶.۶۷۰۰۰۰
پریسا ابراهیمی۲۶.۳۳۳۲.۹۲۳۰۳۷.۵۸.۳۳۴۱.۶۷۹۴۵۱۴.۳۳۴۷.۷۸۱۵۵۰۳.۶۷۱۲.۲۲۶۲۰
زهرا کاربر۵.۳۳۶.۶۷۱۰۱۲.۵۲.۳۳۱۱.۶۷۵۲۵۲.۳۳۷.۷۸۴۱۳.۳۳۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳
علی دلپذیر-۰.۶۷-۰.۸۳۱۳۱۶.۲۵۳۱۵۶۳۰-۰.۳۳-۱.۱۱۴۱۳.۳۳-۳.۳۳-۱۱.۱۱۳۱۰
shadi orojloo heydari۴.۳۳۵.۴۲۹۱۱.۲۵۱۵۴۲۰۳۱۰۴۱۳.۳۳۰.۳۳۱.۱۱۱۳.۳۳
ملیکا حسینی۵۶.۲۵۹۱۱.۲۵۲.۶۷۱۳.۳۳۵۲۵۱.۳۳۴.۴۴۳۱۰۱۳.۳۳۱۳.۳۳
مجتبی یاحقی۱۶.۳۳۲۰.۴۲۲۲۲۷.۵۷.۳۳۳۶.۶۷۹۴۵۶.۶۷۲۲.۲۲۸۲۶.۶۷۲.۳۳۷.۷۸۵۱۶.۶۷
ثنا فارسی۷۴.۶۷۹۳.۳۳۷۶۹۵۱۸.۶۷۹۳.۳۳۱۹۹۵۲۶۸۶.۶۷۲۷۹۰۳۰۱۰۰۳۰۱۰۰
sogand heydari۱۹.۶۷۲۴.۵۸۲۶۳۲.۵۷۳۵۹۴۵۸۲۶.۶۷۹۳۰۴.۶۷۱۵.۵۶۸۲۶.۶۷
مینا جاهدسراوانی۳.۶۷۴.۵۸۶۷.۵۳.۶۷۱۸.۳۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
النازاژدری۲۰.۳۳۲۵.۴۲۲۹۳۶.۲۵۹۴۵۱۱۵۵۳۱۰۶۲۰۸.۳۳۲۷.۷۸۱۲۴۰
محدثه ترک ابادی۱۲.۳۳۱۵.۴۲۱۴۱۷.۵۷۳۵۸۴۰۵.۳۳۱۷.۷۸۶۲۰۰۰۰۰
نرگس خادمی۳۳.۷۵۸۱۰۴.۳۳۲۱.۶۷۷۳۵-۱.۳۳-۴.۴۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
مهدیس هوشیار۳۴.۶۷۴۳.۳۳۳۹۴۸.۷۵۵۲۵۷۳۵۱۵.۳۳۵۱.۱۱۱۶۵۳.۳۳۱۴.۳۳۴۷.۷۸۱۶۵۳.۳۳
مریم لیمویی۱۷.۶۷۲۲.۰۸۲۰۲۵۱۰.۳۳۵۱.۶۷۱۱۵۵۵.۳۳۱۷.۷۸۶۲۰۲۶.۶۷۳۱۰
الهه جلایر۰۰۱۹۲۳.۷۵-۱.۳۳-۶.۶۷۴۲۰-۳.۳۳۶۲۰۲.۳۳۷.۷۸۹۳۰
شهاب شمشیری۸.۳۳۱۰.۴۲۱۱۱۳.۷۵۸.۳۳۴۱.۶۷۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
سیده حدیث سجادی۸.۳۳۱۰.۴۲۱۲۱۵۷.۳۳۳۶.۶۷۹۴۵۰.۳۳۱.۱۱۱۳.۳۳۰.۶۷۲.۲۲۲۶.۶۷
ستاره عافیت دوست۷.۳۳۹.۱۷۲۱۲۶.۲۵۳۱۵۷۳۵۰۰۵۱۶.۶۷۴.۳۳۱۴.۴۴۹۳۰
زهراعلی ویسی۳۳.۷۵۲۲۲۷.۵۰۰۵۲۵۱۳.۳۳۸۲۶.۶۷۲۶.۶۷۹۳۰
علیرضا صادقی۴۹.۳۳۶۱.۶۷۵۴۶۷.۵۱۴.۳۳۷۱.۶۷۱۵۷۵۲۶۸۶.۶۷۲۷۹۰۹۳۰۱۲۴۰
فاطمه روزگار۶.۳۳۷.۹۲۸۱۰۰۰۰۰۶.۳۳۲۱.۱۱۸۲۶.۶۷۰۰۰۰
مهشید رحمانیان۱۱.۳۳۱۴.۱۷۱۴۱۷.۵۳۱۵۵۲۵۷.۳۳۲۴.۴۴۸۲۶.۶۷۱۳.۳۳۱۳.۳۳
بنیامین تجلی۱۷.۶۷۲۲.۰۸۲۱۲۶.۲۵۸.۶۷۴۳.۳۳۱۰۵۰۹۳۰۱۱۳۶.۶۷۰۰۰۰
سارا جوانمردی فرد۹۱۱.۲۵۱۲۱۵۸.۳۳۴۱.۶۷۱۱۵۵۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
روژان ژاله۵۰۶۲.۵۵۷۷۱.۲۵۱۰۵۰۱۲۶۰۲۲۷۳.۳۳۲۴۸۰۱۸۶۰۲۱۷۰
مهسا اسکندری۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ملیکا مرزبان-۲.۳۳-۲.۹۲۲۲.۵-۰.۳۳-۱.۶۷۰۰-۶.۶۷۲۶.۶۷۰۰۰۰
کیانا مظلومی۳۲.۳۳۴۰.۴۲۳۸۴۷.۵۷۳۵۹۴۵۱۶.۶۷۵۵.۵۶۱۸۶۰۸.۶۷۲۸.۸۹۱۱۳۶.۶۷
آذین فتحیان۱۵.۳۳۱۹.۱۷۱۷۲۱.۲۵۰۰۰۰۱۵.۳۳۵۱.۱۱۱۷۵۶.۶۷۰۰۰۰
زینب کشت ورز۶.۶۷۸.۳۳۱۰۱۲.۵۰۰۰۰۱.۶۷۵.۵۶۳۱۰۵۱۶.۶۷۷۲۳.۳۳
احسان رحیمی۱۱۱۳.۷۵۱۳۱۶.۲۵۱۱۵۵۱۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰
مهرسا مظاهری۱۳.۳۳۱۶.۶۷۱۹۲۳.۷۵۰.۶۷۳.۳۳۳۱۵۱۳۴۳.۳۳۱۵۵۰-۰.۳۳-۱.۱۱۱۳.۳۳
محمد رضا حمزه زرقانی۲۵.۳۳۳۱.۶۷۲۷۳۳.۷۵۶.۶۷۳۳.۳۳۷۳۵۱۷.۶۷۵۸.۸۹۱۹۶۳.۳۳۱۳.۳۳۱۳.۳۳
فاطمه سبحانی نیا۳۵.۳۳۴۴.۱۷۴۱۵۱.۲۵۱۲.۶۷۶۳.۳۳۱۴۷۰۱۳.۳۳۴۴.۴۴۱۵۵۰۹.۳۳۳۱.۱۱۱۲۴۰
کیان عبدالهی۵۱.۶۷۶۴.۵۸۵۸۷۲.۵۱۱۵۵۱۳۶۵۱۹.۶۷۶۵.۵۶۲۲۷۳.۳۳۲۱۷۰۲۳۷۶.۶۷
فاطمه ناصرزاده۱۸.۳۳۲۲.۹۲۲۱۲۶.۲۵۷.۳۳۳۶.۶۷۸۴۰۱۱۳۶.۶۷۱۳۴۳.۳۳۰۰۰۰
علی منتجم۴.۶۷۵.۸۳۶۷.۵۴۲۰۵۲۵۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
ملیکا اقایی پور۲۷.۳۳۳۴.۱۷۳۱۳۸.۷۵۵.۳۳۲۶.۶۷۷۳۵۱۰.۶۷۳۵.۵۶۱۱۳۶.۶۷۱۱.۳۳۳۷.۷۸۱۳۴۳.۳۳
مبین روشن۶۰۷۵۶۵۸۱.۲۵۱۲۶۰۱۴۷۰۲۷.۳۳۹۱.۱۱۲۸۹۳.۳۳۲۰.۶۷۶۸.۸۹۲۳۷۶.۶۷
زهرا زاهدیان نژاد۴۵۱۰۱۲.۵۳.۶۷۱۸.۳۳۶۳۰۰.۳۳۱.۱۱۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
عرفان فدایی۱۵.۳۳۱۹.۱۷۱۷۲۱.۲۵۰۰۰۰۱۵.۳۳۵۱.۱۱۱۷۵۶.۶۷۰۰۰۰
کیان کهبا۲۳۲۸.۷۵۳۲۴۰۲.۳۳۱۱.۶۷۶۳۰۲۱.۶۷۷۲.۲۲۲۳۷۶.۶۷-۳.۳۳۳۱۰
نسیم شکوری۱۹.۳۳۲۴.۱۷۲۶۳۲.۵۴.۳۳۲۱.۶۷۶۳۰۱۰۳۳.۳۳۱۲۴۰۵۱۶.۶۷۸۲۶.۶۷
سعیده محبی۵۶۷۰۶۱۷۶.۲۵۱۱.۳۳۵۶.۶۷۱۳۶۵۲۹۹۶.۶۷۲۹۹۶.۶۷۱۵.۶۷۵۲.۲۲۱۹۶۳.۳۳
مهسا رضائی۴۵۶۷.۵۰۰۰۰۴۱۳.۳۳۶۲۰۰۰۰۰
بهار حسن پور۲۵۳۱.۲۵۳۳۴۱.۲۵۹۴۵۱۱۵۵۱۵.۶۷۵۲.۲۲۱۷۵۶.۶۷۰.۳۳۱.۱۱۵۱۶.۶۷
درنا صبردل شادمان۲۸۳۵۳۵۴۳.۷۵۷۳۵۹۴۵۱۶۵۳.۳۳۱۸۶۰۵۱۶.۶۷۸۲۶.۶۷
فریده کشاورزی۹.۳۳۱۱.۶۷۱۰۱۲.۵۰۰۰۰۹.۳۳۳۱.۱۱۱۰۳۳.۳۳۰۰۰۰
هانیه ریحانی۱۱.۶۷۱۴.۵۸۱۶۲۰۴.۶۷۲۳.۳۳۷۳۵۷۲۳.۳۳۹۳۰۰۰۰۰
فاطمه شایان مهر۳۱.۳۳۳۹.۱۷۳۴۴۲.۵۱۰۵۰۱۱۵۵۲۱.۳۳۷۱.۱۱۲۳۷۶.۶۷۰۰۰۰
علیرضا یوسفی۱۶۲۰۱۸۲۲.۵۱۴.۳۳۷۱.۶۷۱۵۷۵۲۶.۶۷۳۱۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰
زهرا۶.۶۷۸.۳۳۱۳۱۶.۲۵۵۲۵۸۴۰۱۳.۳۳۱۳.۳۳۰.۶۷۲.۲۲۴۱۳.۳۳
کیارش رزمجویی۴۵۵۶.۲۵۳.۳۳۱۶.۶۷۴۲۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
فاطمه توکلیان۲.۳۳۲.۹۲۳۳.۷۵۰۰۰۰۳۱۰۳۱۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰
فروغ حیدربیکی فرد-۰.۶۷-۰.۸۳۲۲.۵۰۰۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۲۶.۶۷
شادی ال منصوری-۰.۳۳-۰.۴۲۵۶.۲۵۰.۶۷۳.۳۳۲۱۰-۱.۶۷-۵.۵۶۲۶.۶۷۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳
محدثه عالیشوندی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
الینا روح بخش۱۴۱۷.۵۱۷۲۱.۲۵۴.۶۷۲۳.۳۳۷۳۵۲.۶۷۸.۸۹۳۱۰۶.۶۷۲۲.۲۲۷۲۳.۳۳
ارمان موحدی صدر۱۴.۳۳۱۷.۹۲۱۶۲۰۰۰۰۰۱۴.۳۳۴۷.۷۸۱۶۵۳.۳۳۰۰۰۰
پویان رضایی۲۲۲۷.۵۲۸۳۵۰۰۰۰۱۵.۶۷۵۲.۲۲۱۷۵۶.۶۷۶.۳۳۲۱.۱۱۱۱۳۶.۶۷
مریم حقگویان۲۲.۶۷۲۸.۳۳۳۰۳۷.۵۱۴۷۰۱۵۷۵۲.۳۳۷.۷۸۵۱۶.۶۷۶.۳۳۲۱.۱۱۱۰۳۳.۳۳
سنا۲.۳۳۲.۹۲۳۳.۷۵۲۱۰۲۱۰۰.۳۳۱.۱۱۱۳.۳۳۰۰۰۰
حدیث داودی۰.۶۷۰.۸۳۱۴۱۷.۵۳.۳۳۱۶.۶۷۶۳۰-۳.۳۳۵۱۶.۶۷-۱.۶۷-۵.۵۶۳۱۰
نرگس نیاکوثری۶.۳۳۷.۹۲۸۱۰۴۲۰۵۲۵۲.۳۳۷.۷۸۳۱۰۰۰۰۰
شیدا مرودشتی پور۲.۶۷۳.۳۳۷۸.۷۵۳۱۵۳.۶۷۱۲.۲۲۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
شیدازیمران۱.۳۳۱.۶۷۲۲.۵۱۵۱۵۰.۳۳۱.۱۱۱۳.۳۳۰۰۰۰
زهرا حبیبی۲۵.۶۷۳۲.۰۸۲۹۳۶.۲۵۱۰.۳۳۵۱.۶۷۱۲۶۰۱۵.۳۳۵۱.۱۱۱۷۵۶.۶۷۰۰۰۰
پارسا صدارت۲۲.۳۳۲۷.۹۲۲۹۳۶.۲۵۶.۳۳۳۱.۶۷۹۴۵۱۱۳۶.۶۷۱۳۴۳.۳۳۵۱۶.۶۷۷۲۳.۳۳
افسانه ترابی۵.۶۷۷.۰۸۸۱۰۵.۶۷۲۸.۳۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
آرش ادیب فر۵۵۶۸.۷۵۵۹۷۳.۷۵۱۵۷۵۱۶۸۰۲۵۸۳.۳۳۲۶۸۶.۶۷۱۵۵۰۱۷۵۶.۶۷
مهدیس مشایخ۲۲۲۷.۵۲۴۳۰۸۴۰۹۴۵۱۴۴۶.۶۷۱۵۵۰۰۰۰۰
زهرا کاشف۱۱.۳۳۱۴.۱۷۲۳۲۸.۷۵۷.۶۷۳۸.۳۳۱۰۵۰۳.۳۳۱۱.۱۱۸۲۶.۶۷۰.۳۳۱.۱۱۵۱۶.۶۷
زهرا گشتاسبی۰.۳۳۰.۴۲۳۳.۷۵۰۰۰۰۰.۳۳۱.۱۱۳۱۰۰۰۰۰
زهرا باغچه بان۸۱۰۱۲۱۵۱.۶۷۸.۳۳۳۱۵۵.۶۷۱۸.۸۹۶۲۰۰.۶۷۲.۲۲۳۱۰
ملیکاجعفرلی-۱.۳۳-۱.۶۷۵۶.۲۵-۱.۳۳-۶.۶۷۳۱۵۰۰۲۶.۶۷۰۰۰۰
ترانه ابراهیمی۱۱.۲۵۴۵۰۰۰۰۱۳.۳۳۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
درسا صدیقی۲۱.۶۷۲۷.۰۸۲۵۳۱.۲۵۹.۶۷۴۸.۳۳۱۱۵۵۳۱۰۳۱۰۹۳۰۱۱۳۶.۶۷
mona emadi۱۰.۶۷۱۳.۳۳۱۴۱۷.۵۴.۳۳۲۱.۶۷۷۳۵۶.۳۳۲۱.۱۱۷۲۳.۳۳۰۰۰۰
پردیس طاهری۹.۳۳۱۱.۶۷۲۲۲۷.۵۰۰۳۱۵۱۱.۳۳۳۷.۷۸۱۴۴۶.۶۷-۶.۶۷۵۱۶.۶۷
ثناکیانفر۶۷.۵۸۱۰۶.۳۳۳۱.۶۷۸۴۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰۰۰۰۰
soheil heydari۱۶۲۰۲۰۲۵۹.۶۷۴۸.۳۳۱۱۵۵۵.۳۳۱۷.۷۸۷۲۳.۳۳۱۳.۳۳۲۶.۶۷
جیران جهانگیری۷.۶۷۹.۵۸۱۵۱۸.۷۵۵.۳۳۲۶.۶۷۸۴۰۴.۳۳۱۴.۴۴۵۱۶.۶۷-۶.۶۷۲۶.۶۷
سنارضایی۳.۳۳۴.۱۷۴۵۳۱۵۳۱۵۰.۳۳۱.۱۱۱۳.۳۳۰۰۰۰
۲۲۸۳۳۴۱۵۳۱۷.۳۳۹.۱۷۸۱۰۵.۳۳۲۶.۶۷۶۳۰۲۶.۶۷۲۶.۶۷۰۰۰۰
سیده سحر شریفی۳۳۴۱.۲۵۴۱۵۱.۲۵۱۰۵۰۱۲۶۰۱۵۵۰۱۷۵۶.۶۷۸۲۶.۶۷۱۲۴۰
هانیه۱۱.۲۵۱۱.۲۵۱۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
آنیتا اعلایی۱۰۱۲.۵۱۱۱۳.۷۵۰۰۰۰۱۰۳۳.۳۳۱۱۳۶.۶۷۰۰۰۰
فرناز قنبری۳.۶۷۴.۵۸۵۶.۲۵۳.۶۷۱۸.۳۳۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰
محمد کشاورز۳۲۴۰۳۶۴۵۸۴۰۱۰۵۰۱۱.۳۳۳۷.۷۸۱۲۴۰۱۲.۶۷۴۲.۲۲۱۴۴۶.۶۷
مریم تهامی۱۹۲۳.۷۵۲۲۲۷.۵۱۵۲۰۶۶.۶۷۲۱۷۰۰۰۰۰
فاطمه ستاسیمی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپهر رضائیان۸.۳۳۱۰.۴۲۱۱۱۳.۷۵۷۳۵۹۴۵۱.۳۳۴.۴۴۲۶.۶۷۰۰۰۰
مهرداد قنبری۳۳۴۱.۲۵۳۶۴۵۱۳.۳۳۶۶.۶۷۱۵۷۵۱۹.۶۷۶۵.۵۶۲۱۷۰۰۰۰۰
حسین حسن پور۱۲.۶۷۱۵.۸۳۱۴۱۷.۵۰۰۰۰۱۲.۶۷۴۲.۲۲۱۴۴۶.۶۷۰۰۰۰
زهرا ابوالقاسمی۱۴۱۷.۵۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۴۶.۶۷۱۶۵۳.۳۳
مریم عبدامامی-۰.۳۳-۰.۴۲۰۰۰۰۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰۰۰۰۰
زهرا آرمان مهر۷۸.۷۵۷۸.۷۵۳۱۵۳۱۵۴۱۳.۳۳۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
صدف شیرزادی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فاطمه ناظم پور۵۶.۲۵۸۱۰۶۳۰۸۴۰-۳.۳۳۰۰۰۰۰۰
ریحانه ابراهیمی۱۷.۶۷۲۲.۰۸۲۴۳۰۹.۶۷۴۸.۳۳۱۱۵۵۰۰۰۰۸۲۶.۶۷۱۳۴۳.۳۳
غزال شایان۱۳.۶۷۱۷.۰۸۱۵۱۸.۷۵۱۳.۶۷۶۸.۳۳۱۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰
فاطمه سالاری۲۲.۵۳۳.۷۵۰.۳۳۱.۶۷۱۵۱.۶۷۵.۵۶۲۶.۶۷۰۰۰۰
فاطمه صفری۳.۳۳۴.۱۷۶۷.۵۳.۳۳۱۶.۶۷۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ایگین اژدری۹۱۱.۲۵۲۵۳۱.۲۵۳۱۵۷۳۵۲۶.۶۷۸۲۶.۶۷۴۱۳.۳۳۱۰۳۳.۳۳
زهرا زارعی-۰.۳۳-۰.۴۲۲۲.۵۰۰۰۰۰۰۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۲۶.۶۷
فاطمه دهقانی۱.۶۷۲.۰۸۶۷.۵۱.۶۷۸.۳۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ملیکا زاهدی فرد۱۶۲۰۱۸۲۲.۵۰۰۰۰۱۶۵۳.۳۳۱۸۶۰۰۰۰۰
مریم صادقی۱۶.۶۷۲۰.۸۳۱۸۲۲.۵۷.۶۷۳۸.۳۳۸۴۰۹۳۰۱۰۳۳.۳۳۰۰۰۰
مریم بیگ لری-۷.۳۳-۹.۱۷۲۲.۵۰۰۰۰-۷.۳۳-۲۴.۴۴۲۶.۶۷۰۰۰۰
حسین امیرحاجلو۱۸۲۲.۵۲۲۲۷.۵۳.۶۷۱۸.۳۳۶۳۰۱۴.۳۳۴۷.۷۸۱۶۵۳.۳۳۰۰۰۰
امیرعلی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مهشید رزمجویی۲۳.۶۷۲۹.۵۸۳۰۳۷.۵۶.۶۷۳۳.۳۳۹۴۵۸.۶۷۲۸.۸۹۱۱۳۶.۶۷۸.۳۳۲۷.۷۸۱۰۳۳.۳۳
ملیکا احمدی۱۰۱۲.۵۱۱۱۳.۷۵۱۰۵۰۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
مهدی غلامزاده۹.۳۳۱۱.۶۷۱۴۱۷.۵۰.۶۷۳.۳۳۳۱۵۰۰۰۰۸.۶۷۲۸.۸۹۱۱۳۶.۶۷
صبا حسینی۲.۳۳۲.۹۲۶۷.۵۴.۳۳۲۱.۶۷۵۲۵-۶.۶۷۱۳.۳۳۰۰۰۰
فاطمه صرافت۰.۳۳۰.۴۲۲۲.۵-۰.۳۳-۱.۶۷۱۵۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
مسعود هوشیار۰.۳۳۰.۴۲۱۴۱۷.۵۰.۳۳۱.۶۷۴۲۰۱.۳۳۴.۴۴۷۲۳.۳۳-۱.۳۳-۴.۴۴۳۱۰
مریم فریدونی۲۰۲۵۲۶۳۲.۵۶.۶۷۳۳.۳۳۹۴۵۹.۶۷۳۲.۲۲۱۱۳۶.۶۷۳.۶۷۱۲.۲۲۶۲۰
محمد جواد محمدی فرد۴۹.۳۳۶۱.۶۷۵۲۶۵۰۰۰۰۲۶۸۶.۶۷۲۷۹۰۲۳.۳۳۷۷.۷۸۲۵۸۳.۳۳
سنا حسینی۱۷.۶۷۲۲.۰۸۲۵۳۱.۲۵۳.۳۳۱۶.۶۷۶۳۰۱۴.۳۳۴۷.۷۸۱۶۵۳.۳۳۰۰۳۱۰
مریم مقدس زاده۱۴.۳۳۱۷.۹۲۱۶۲۰۱۵۷۵۱۶۸۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
سید علی حسینی۱۱.۳۳۱۴.۱۷۱۸۲۲.۵۲.۶۷۱۳.۳۳۵۲۵۱.۳۳۴.۴۴۲۶.۶۷۷.۳۳۲۴.۴۴۱۱۳۶.۶۷
مریم اذرپندار۲۹۳۶.۲۵۳۷۴۶.۲۵۶.۳۳۳۱.۶۷۹۴۵۱۷.۳۳۵۷.۷۸۱۹۶۳.۳۳۵.۳۳۱۷.۷۸۹۳۰
حسین محمودی-۰.۳۳-۰.۴۲۰۰-۰.۳۳-۱.۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سارا معتضدیان۱۳.۶۷۱۷.۰۸۱۶۲۰۱۱.۶۷۵۸.۳۳۱۳۶۵۲۶.۶۷۳۱۰۰۰۰۰
درسا جهانشاهی۹.۶۷۱۲.۰۸۱۱۱۳.۷۵۹.۶۷۴۸.۳۳۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
آیداهاشمی۹.۶۷۱۲.۰۸۲۱۲۶.۲۵-۱.۶۷-۸.۳۳۳۱۵۹.۶۷۳۲.۲۲۱۲۴۰۱.۶۷۵.۵۶۶۲۰
شیلا کرم زاده۵.۳۳۶.۶۷۸۱۰۵.۳۳۲۶.۶۷۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
غزل کریمی۹.۳۳۱۱.۶۷۲۲۲۷.۵۶.۳۳۳۱.۶۷۹۴۵۵۱۶.۶۷۱۰۳۳.۳۳-۶.۶۷۳۱۰
هانیه یعقوبی۵۶.۲۵۷۸.۷۵۵۲۵۷۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
امیررضا عبدالله زاده۷.۳۳۹.۱۷۹۱۱.۲۵۰۰۰۰۷.۳۳۲۴.۴۴۹۳۰۰۰۰۰
نیلوفر نعمت الهی۳.۶۷۴.۵۸۵۶.۲۵۳.۶۷۱۸.۳۳۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰
ایگین رضایی۱۴.۳۳۱۷.۹۲۱۸۲۲.۵۴.۶۷۲۳.۳۳۸۴۰۹.۶۷۳۲.۲۲۱۰۳۳.۳۳۰۰۰۰
ایلین رضایی۲۲.۶۷۲۸.۳۳۲۴۳۰۵۲۵۶۳۰۱۷.۶۷۵۸.۸۹۱۸۶۰۰۰۰۰
ریحانه احمدپور۲۳.۶۷۲۹.۵۸۲۹۳۶.۲۵۰۰۰۰۱۵.۶۷۵۲.۲۲۱۸۶۰۸۲۶.۶۷۱۱۳۶.۶۷
شیوا کریمی۰.۳۳۰.۴۲۱۱.۲۵۰۰۰۰۰.۳۳۱.۱۱۱۳.۳۳۰۰۰۰
نهال قزلباش۳.۶۷۴.۵۸۶۷.۵۴.۳۳۲۱.۶۷۶۳۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
یگانه آقاجری-۳.۳۳-۴.۱۷۵۶.۲۵۰۰۰۰-۳.۳۳-۱۱.۱۱۵۱۶.۶۷۰۰۰۰
هانیه ارایش۱۲.۶۷۱۵.۸۳۱۷۲۱.۲۵۵.۳۳۲۶.۶۷۷۳۵۷.۳۳۲۴.۴۴۱۰۳۳.۳۳۰۰۰۰
یلدا محمدی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نگین یزدانی فرد۲.۳۳۲.۹۲۶۷.۵۲.۳۳۱۱.۶۷۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
جواد۲۰.۶۷۲۵.۸۳۳۰۳۷.۵۷.۶۷۳۸.۳۳۱۰۵۰۸.۶۷۲۸.۸۹۱۲۴۰۴.۳۳۱۴.۴۴۸۲۶.۶۷
سها اسماعیلی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فاطمه زارع۲۲.۵۵۶.۲۵۳۱۵۴۲۰-۳.۳۳۱۳.۳۳۰۰۰۰
آرین پرهیزی۱۰.۶۷۱۳.۳۳۱۳۱۶.۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۶۷۳۵.۵۶۱۳۴۳.۳۳
فاطمه علایی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ساره رهنورد۳۳.۷۵۱۹۲۳.۷۵۴۲۰۷۳۵-۱۰۳۱۰۲۶.۶۷۹۳۰
امیر محمد فروزانی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپیده صحرائی۰۰۲۲.۵۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳-۰.۶۷-۲.۲۲۱۳.۳۳
کیمیا خرم بخت۴.۶۷۵.۸۳۱۱۱۳.۷۵۶۳۰۸۴۰۰.۳۳۱.۱۱۳۱۰-۱.۶۷-۵.۵۶۰۰
مائده اسکندری۲۲.۵۴۵۰۰۰۰۲۶.۶۷۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
ساغر خوش نژاد۴.۳۳۵.۴۲۱۳۱۶.۲۵۴.۶۷۲۳.۳۳۸۴۰-۰.۳۳-۱.۱۱۵۱۶.۶۷۰۰۰۰
طاهره شیخعلی۵۶.۲۵۱۲۱۵۲.۶۷۱۳.۳۳۵۲۵۰۰۴۱۳.۳۳۲.۳۳۷.۷۸۳۱۰
سید امیرحسین موسوی۴۴.۳۳۵۵.۴۲۴۹۶۱.۲۵۱۳۶۵۱۴۷۰۱۸.۳۳۶۱.۱۱۱۹۶۳.۳۳۱۳۴۳.۳۳۱۶۵۳.۳۳
مینااعمالی۱.۶۷۲.۰۸۲۲.۵۱۵۱۵۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۰۰
زهرا منفرد۱۸۲۲.۵۱۹۲۳.۷۵۶.۳۳۳۱.۶۷۷۳۵۱۱.۶۷۳۸.۸۹۱۲۴۰۰۰۰۰
یکتا خسرویان۳۵۴۳.۷۵۴۴۵۵۱۰.۳۳۵۱.۶۷۱۲۶۰۱۶.۳۳۵۴.۴۴۱۹۶۳.۳۳۸.۳۳۲۷.۷۸۱۳۴۳.۳۳
زهرا استواری۳۶.۳۳۴۵.۴۲۴۵۵۶.۲۵۱۱.۳۳۵۶.۶۷۱۳۶۵۱۶.۳۳۵۴.۴۴۱۹۶۳.۳۳۸.۶۷۲۸.۸۹۱۳۴۳.۳۳
زهرابردبار۸۱۰۱۱۱۳.۷۵۵.۶۷۲۸.۳۳۷۳۵۲.۳۳۷.۷۸۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
معصومه رستگار۴.۳۳۵.۴۲۱۰۱۲.۵-۰.۳۳-۱.۶۷۳۱۵۴.۶۷۱۵.۵۶۷۲۳.۳۳۰۰۰۰
مریم صفری۰.۶۷۰.۸۳۹۱۱.۲۵۱.۳۳۶.۶۷۳۱۵۱۳.۳۳۳۱۰-۱.۶۷-۵.۵۶۳۱۰
فاطمه توکلی۵.۶۷۷.۰۸۱۰۱۲.۵۴.۳۳۲۱.۶۷۷۳۵۱.۶۷۵.۵۶۳۱۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰
یاسمین-۲.۶۷-۳.۳۳۱۸۲۲.۵۱.۳۳۶.۶۷۶۳۰-۳.۳۳-۱۱.۱۱۵۱۶.۶۷-۰.۶۷-۲.۲۲۷۲۳.۳۳
مائده یزدانشناس۱۲.۶۷۱۵.۸۳۱۸۲۲.۵۵.۶۷۲۸.۳۳۸۴۰۰.۳۳۱.۱۱۱۳.۳۳۶.۶۷۲۲.۲۲۹۳۰
فاطمه عبدالهی۰.۶۷۰.۸۳۸۱۰۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۸۲۶.۶۷۰۰۰۰
مهدی فرهادی۳۱۳۸.۷۵۳۶۴۵۶.۶۷۳۳.۳۳۹۴۵۱۸.۶۷۶۲.۲۲۲۰۶۶.۶۷۵.۶۷۱۸.۸۹۷۲۳.۳۳
محمدحسین بهرمندجوی۴۱.۶۷۵۲.۰۸۴۸۶۰۹۴۵۱۱۵۵۲۰.۶۷۶۸.۸۹۲۲۷۳.۳۳۱۲۴۰۱۵۵۰
یسنا مالکی مقدم۴۱۵۱.۲۵۴۴۵۵۰۰۰۰۲۲۷۳.۳۳۲۳۷۶.۶۷۱۹۶۳.۳۳۲۱۷۰
سارا قانعی۱۰.۶۷۱۳.۳۳۱۱۱۳.۷۵-۰.۳۳-۱.۶۷۰۰۱۱۳۶.۶۷۱۱۳۶.۶۷۰۰۰۰
زهرا تقی زادگان۳۰.۳۳۳۷.۹۲۳۶۴۵۶.۶۷۳۳.۳۳۹۴۵۲۰.۳۳۶۷.۷۸۲۲۷۳.۳۳۳.۳۳۱۱.۱۱۵۱۶.۶۷
فاطمه حیدری۳۴۴۲.۵۳۹۴۸.۷۵۳.۶۷۱۸.۳۳۶۳۰۲۴.۶۷۸۲.۲۲۲۵۸۳.۳۳۵.۶۷۱۸.۸۹۸۲۶.۶۷
مهشید زارع۲۹.۳۳۳۶.۶۷۳۲۴۰۱۱.۳۳۵۶.۶۷۱۲۶۰۱۸۶۰۲۰۶۶.۶۷۰۰۰۰
فریما کامرانی۱۱.۲۵۱۱۱۳.۷۵۳.۳۳۱۶.۶۷۶۳۰-۲.۳۳-۷.۷۸۵۱۶.۶۷۰۰۰۰
ملیکا مسلمی۱۱.۶۷۱۴.۵۸۱۴۱۷.۵۸.۶۷۴۳.۳۳۱۰۵۰۳۱۰۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
ارمیتا زعمی۳۲.۳۳۴۰.۴۲۳۴۴۲.۵۹.۳۳۴۶.۶۷۱۰۵۰۲۱.۳۳۷۱.۱۱۲۲۷۳.۳۳۱.۶۷۵.۵۶۲۶.۶۷
فاطمه اتش روشن-۳.۷۵۵۶.۲۵-۲.۳۳-۱۱.۶۷۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۲۶.۶۷-۰.۳۳-۱.۱۱۳۱۰
محمدجواد الماسی۵۵.۳۳۶۹.۱۷۵۸۷۲.۵۱۵۷۵۱۶۸۰۲۲.۶۷۷۵.۵۶۲۴۸۰۱۷.۶۷۵۸.۸۹۱۸۶۰
شهاب الدیت قاسمی۱۱.۳۳۱۴.۱۷۱۳۱۶.۲۵۱۱.۳۳۵۶.۶۷۱۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰
بهار مهدوی۱۰.۳۳۱۲.۹۲۱۶۲۰۲.۳۳۱۱.۶۷۵۲۵۸۲۶.۶۷۱۱۳۶.۶۷۰۰۰۰
یسنا شهیدی۴۰۵۰۴۷۵۸.۷۵۵۲۵۷۳۵۲۱.۳۳۷۱.۱۱۲۳۷۶.۶۷۱۳.۶۷۴۵.۵۶۱۷۵۶.۶۷
ماریابوگری۳۱۳۸.۷۵۳۸۴۷.۵۴.۳۳۲۱.۶۷۷۳۵۱۴۴۶.۶۷۱۵۵۰۱۲.۶۷۴۲.۲۲۱۶۵۳.۳۳
احمد دهقان۰.۶۷۰.۸۳۳۳.۷۵۰۰۰۰۱.۳۳۴.۴۴۳۱۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰
الناز کریمی۶۷.۵۶۷.۵۳۱۵۳۱۵۳۱۰۳۱۰۰۰۰۰
ایدااسیری-۳.۷۵۰۰۰۰-۱.۳۳-۴.۴۴۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰
ناهید صالحی۲۲۲۷.۵۲۶۳۲.۵۴.۳۳۲۱.۶۷۵۲۵۶.۳۳۲۱.۱۱۸۲۶.۶۷۱۱.۳۳۳۷.۷۸۱۳۴۳.۳۳
علیرضا قناعتیان۲۸.۶۷۳۵.۸۳۳۳۴۱.۲۵۱۰.۶۷۵۳.۳۳۱۲۶۰۱۸.۳۳۶۱.۱۱۲۱۷۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰
ارشیا احمدی۲۵.۳۳۳۱.۶۷۲۹۳۶.۲۵۵۲۵۷۳۵۱۸.۶۷۶۲.۲۲۲۰۶۶.۶۷۱.۶۷۵.۵۶۲۶.۶۷
kimia shadkam۱۷۲۱.۲۵۱۹۲۳.۷۵۱۲.۳۳۶۱.۶۷۱۴۷۰۴.۶۷۱۵.۵۶۵۱۶.۶۷۰۰۰۰
هانیه احمدی۱۶۲۰۱۸۲۲.۵۳.۳۳۱۶.۶۷۴۲۰۱۲.۶۷۴۲.۲۲۱۴۴۶.۶۷۰۰۰۰
مرضیه خوش خلق۳۸۴۷.۵۴۲۵۲.۵۱۲۶۰۱۳۶۵۲۳۷۶.۶۷۲۴۸۰۳۱۰۵۱۶.۶۷
علی تدین۳۶.۶۷۴۵.۸۳۴۱۵۱.۲۵۱۲۶۰۱۳۶۵۱۳.۳۳۴۴.۴۴۱۵۵۰۱۱.۳۳۳۷.۷۸۱۳۴۳.۳۳
سپیده سعیدی۱۳.۶۷۱۷.۰۸۱۵۱۸.۷۵۰۰۰۰۱۳.۶۷۴۵.۵۶۱۵۵۰۰۰۰۰
Mohmdpour۱.۳۳۱.۶۷۲۲.۵۰۰۰۰۱.۳۳۴.۴۴۲۶.۶۷۰۰۰۰
حانیه قلمی۱۶۲۰۲۴۳۰۹.۶۷۴۸.۳۳۱۱۵۵۶.۳۳۲۱.۱۱۹۳۰۰۰۴۱۳.۳۳
سحر انصاری فرد۲۳۲۸.۷۵۳۱۳۸.۷۵۳.۳۳۱۶.۶۷۶۳۰۱۰.۳۳۳۴.۴۴۱۲۴۰۹.۳۳۳۱.۱۱۱۳۴۳.۳۳
عاطفه عبداللهی۱۵۱۸.۷۵۲۳۲۸.۷۵۸۴۰۱۰۵۰۶۲۰۸۲۶.۶۷۱۳.۳۳۵۱۶.۶۷
زهراتقیه۱۰.۳۳۱۲.۹۲۱۲۱۵۰۰۰۰۱۰.۳۳۳۴.۴۴۱۲۴۰۰۰۰۰
امیر منصور نبی پور۹.۶۷۱۲.۰۸۱۲۱۵۱۰۵۰۱۲۶۰۰۰۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰
فاطمه کرمی۲.۳۳۲.۹۲۶۷.۵۲۱۰۴۲۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۱۳.۳۳۲۶.۶۷
فاطمه قربانی زاده۳۲.۳۳۴۰.۴۲۳۶۴۵۸.۶۷۴۳.۳۳۱۰۵۰۲۱.۶۷۷۲.۲۲۲۳۷۶.۶۷۲۶.۶۷۳۱۰
آناهیتا بازیار۲۷۳۳.۷۵۳۰۳۷.۵۵.۶۷۲۸.۳۳۶۳۰۱۲.۳۳۴۱.۱۱۱۳۴۳.۳۳۹۳۰۱۱۳۶.۶۷
هدیه الهی نژاد۴۱۵۱.۲۵۵۰۶۲.۵۹.۳۳۴۶.۶۷۱۲۶۰۱۸.۶۷۶۲.۲۲۲۱۷۰۱۳۴۳.۳۳۱۷۵۶.۶۷
مریم سیدی۹.۳۳۱۱.۶۷۱۱۱۳.۷۵۹.۳۳۴۶.۶۷۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
امیر ارسلان پاک۲۹.۳۳۳۶.۶۷۳۳۴۱.۲۵۱۳۶۵۱۴۷۰۱۶.۶۷۵۵.۵۶۱۹۶۳.۳۳-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰
زینب حسینی۱۵.۳۳۱۹.۱۷۲۰۲۵۴۲۰۴۲۰۸۲۶.۶۷۱۰۳۳.۳۳۳.۳۳۱۱.۱۱۶۲۰
نیلوفر مددی۸.۶۷۱۰.۸۳۱۰۱۲.۵۰۰۰۰۸.۶۷۲۸.۸۹۱۰۳۳.۳۳۰۰۰۰
پرنیان برازجانی۱۳.۳۳۱۶.۶۷۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳.۳۳۴۴.۴۴۱۶۵۳.۳۳
نیلوفر استخری۸۱۰۱۶۲۰۹.۶۷۴۸.۳۳۱۲۶۰-۱.۶۷-۵.۵۶۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
یاسمین یوسفی۱۳.۳۳۱۶.۶۷۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳.۳۳۴۴.۴۴۱۶۵۳.۳۳
سهیل جهانی۲۰.۳۳۲۵.۴۲۳۱۳۸.۷۵۱.۶۷۸.۳۳۵۲۵۱۳۴۳.۳۳۱۵۵۰۵.۶۷۱۸.۸۹۱۱۳۶.۶۷
پویاشیری۷.۳۳۹.۱۷۹۱۱.۲۵۶.۳۳۳۱.۶۷۸۴۰۱۳.۳۳۱۳.۳۳۰۰۰۰
یاشگین حسن شاعلی۱۱.۶۷۱۴.۵۸۱۶۲۰۸۴۰۱۰۵۰۵۱۶.۶۷۶۲۰-۱.۳۳-۴.۴۴۰۰
آیدا بهاری-۱.۲۵۰۰۰۰۰۰-۳.۳۳۰۰۰۰۰۰
سارینا امیدوار۱۲۱۵۱۶۲۰۸۴۰۱۰۵۰۵۱۶.۶۷۶۲۰-۳.۳۳۰۰
شهاب شمشیری۹.۶۷۱۲.۰۸۱۲۱۵۹.۶۷۴۸.۳۳۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
حمیدرضازارع۴۸.۶۷۶۰.۸۳۵۵۶۸.۷۵۱۱.۳۳۵۶.۶۷۱۳۶۵۲۰.۳۳۶۷.۷۸۲۲۷۳.۳۳۱۷۵۶.۶۷۲۰۶۶.۶۷
مهدیه ثابت۱۴.۳۳۱۷.۹۲۲۱۲۶.۲۵۶۳۰۹۴۵۸.۳۳۲۷.۷۸۱۲۴۰۰۰۰۰
مطهره۱۵.۳۳۱۹.۱۷۲۱۲۶.۲۵۵.۶۷۲۸.۳۳۷۳۵۳.۶۷۱۲.۲۲۵۱۶.۶۷۶۲۰۹۳۰
غزل دالوند۱۰.۳۳۱۲.۹۲۱۵۱۸.۷۵۷۳۵۹۴۵۲۶.۶۷۲۶.۶۷۱.۳۳۴.۴۴۴۱۳.۳۳
مریم میرزایی۱۱۱۳.۷۵۱۲۱۵۰۰۰۰۱۱۳۶.۶۷۱۲۴۰۰۰۰۰
سلما شیخ علی خانی۱۹۲۳.۷۵۲۵۳۱.۲۵۴.۳۳۲۱.۶۷۷۳۵۱۴۴۶.۶۷۱۵۵۰۰.۶۷۲.۲۲۳۱۰
شیواظهرابی۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰.۶۷۳.۳۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
گیلدا شریفی۲۵.۳۳۳۱.۶۷۳۴۴۲.۵۵۲۵۸۴۰۶.۶۷۲۲.۲۲۹۳۰۱۳.۶۷۴۵.۵۶۱۷۵۶.۶۷
امیرپاشا توتونچی۰.۳۳۰.۴۲۱۱.۲۵۰.۶۷۳.۳۳۱۵۰۰۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰
یلدا جفاجور۳.۳۳۴.۱۷۵۶.۲۵۰۰۰۰۳.۳۳۱۱.۱۱۵۱۶.۶۷۰۰۰۰
فاطمه شادباش۲۷.۶۷۳۴.۵۸۳۱۳۸.۷۵۱۱.۶۷۵۸.۳۳۱۳۶۵۱۶۵۳.۳۳۱۸۶۰۰۰۰۰
ملیکاآقایی۴۵۵۶.۲۵۰۰۰۰۳۱۰۴۱۳.۳۳۱۳.۳۳۱۳.۳۳
امیررضا خمینه۲۲۲۷.۵۲۸۳۵۳۱۵۵۲۵۱۲.۶۷۴۲.۲۲۱۴۴۶.۶۷۶.۳۳۲۱.۱۱۹۳۰
ملیکا سنجابی۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰۰۰۰۱۳.۳۳۱۳.۳۳-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰
کیمیا کامران۱۱.۲۵۲۲.۵۱۵۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نگین منوچهری۱.۶۷۲.۰۸۳۳.۷۵۱.۶۷۸.۳۳۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
زهرا کریمی نژاد-۳.۷۵۰۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰۰
رزا زارعی۴۱.۶۷۵۲.۰۸۴۶۵۷.۵۸.۶۷۴۳.۳۳۱۰۵۰۱۵.۶۷۵۲.۲۲۱۷۵۶.۶۷۱۷.۳۳۵۷.۷۸۱۹۶۳.۳۳
مبینا نثاری۳۳.۷۵۴۵۳۱۵۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شنل قرمزی۶۷.۵۸۱۰۴۲۰۶۳۰۰۰۰۰۲۶.۶۷۲۶.۶۷
ساناز هدایت۳.۶۷۴.۵۸۵۶.۲۵۰۰۰۰۳.۶۷۱۲.۲۲۵۱۶.۶۷۰۰۰۰
طنین راسخی۵۶.۲۵۸۱۰۱۵۳۱۵۱۳.۳۳۱۳.۳۳۳۱۰۴۱۳.۳۳
صبا اسحاقی۸۱۰۱۰۱۲.۵۸۴۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کیاناشمس۱۸.۶۷۲۳.۳۳۲۳۲۸.۷۵۱۱.۳۳۵۶.۶۷۱۲۶۰۳۱۰۵۱۶.۶۷۴.۳۳۱۴.۴۴۶۲۰
ملیکا زارع۲۸۳۵۳۲۴۰۵.۳۳۲۶.۶۷۷۳۵۲۰.۳۳۶۷.۷۸۲۲۷۳.۳۳۲.۳۳۷.۷۸۳۱۰
پرستو نادری۱۲.۶۷۱۵.۸۳۱۶۲۰۷.۳۳۳۶.۶۷۹۴۵۰۰۰۰۵.۳۳۱۷.۷۸۷۲۳.۳۳
مهدی محمدی-۰.۳۳-۰.۴۲۰۰-۰.۳۳-۱.۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پریا صدیقی۳۰.۳۳۳۷.۹۲۳۳۴۱.۲۵۱۳.۶۷۶۸.۳۳۱۵۷۵۱۶.۶۷۵۵.۵۶۱۸۶۰۰۰۰۰
سپیده جنتی۰.۶۷۰.۸۳۱۱.۲۵۰.۶۷۳.۳۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
فاطمه فولادی۱۰.۳۳۱۲.۹۲۱۲۱۵۰۰۰۰۱۰.۳۳۳۴.۴۴۱۲۴۰۰۰۰۰
زهرافضائلی۱۰۱۲.۵۱۰۱۲.۵۰۰۰۰۱۰۳۳.۳۳۱۰۳۳.۳۳۰۰۰۰
ستاره بهادری۲۰.۳۳۲۵.۴۲۲۴۳۰۴.۳۳۲۱.۶۷۷۳۵۱۶۵۳.۳۳۱۷۵۶.۶۷۰۰۰۰
امیررضا اسفندیاری۱۰۱۲.۵۱۵۱۸.۷۵۴۲۰۶۳۰۶۲۰۹۳۰۰۰۰۰
یوسف اعرابی۱۱۱۳.۷۵۱۳۱۶.۲۵۸۴۰۹۴۵۳۱۰۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
امیرحسین قادری۳۳۴۱.۲۵۳۵۴۳.۷۵۷۳۵۸۴۰۲۳۷۶.۶۷۲۴۸۰۳۱۰۳۱۰
حدیث بردیده۲.۶۷۳.۳۳۷۸.۷۵-۰.۶۷-۳.۳۳۰۰۳.۳۳۱۱.۱۱۷۲۳.۳۳۰۰۰۰
اشکان آذرپرند۱۵۱۸.۷۵۱۷۲۱.۲۵۰۰۰۰۱۵۵۰۱۷۵۶.۶۷۰۰۰۰
فاطمه علیدوست۴۵۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۳.۳۳۴۱۳.۳۳
بهاره رنجبر۲.۶۷۳.۳۳۶۷.۵۲.۶۷۱۳.۳۳۵۲۵۰۰۰۰۰۰۱۳.۳۳
مهسا سلطانیان۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پرهام راستی۱۰.۳۳۱۲.۹۲۱۵۱۸.۷۵۴.۳۳۲۱.۶۷۷۳۵۱۳.۳۳۱۳.۳۳۵۱۶.۶۷۷۲۳.۳۳
ایدا دهقانیان۱.۳۳۱.۶۷۲۲.۵۰۰۰۰۱.۳۳۴.۴۴۲۶.۶۷۰۰۰۰
پوریا مقدم۲۲.۵۵۶.۲۵۲۱۰۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰
زهرا رضایی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
یسنا هاشمی خواه-۰.۳۳-۰.۴۲۱۱.۲۵۰۰۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۱۳.۳۳۰۰۰۰
حدیث نصیری۱۵.۳۳۱۹.۱۷۱۷۲۱.۲۵۰۰۰۰۱۵.۳۳۵۱.۱۱۱۷۵۶.۶۷۰۰۰۰
سارا روشن۱.۳۳۱.۶۷۲۲.۵۱.۳۳۶.۶۷۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
امیر خاتمی۰.۶۷۰.۸۳۲۲.۵۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۲۶.۶۷۰۰۰۰
مریم میرزازاده۷.۶۷۹.۵۸۱۲۱۵۳.۳۳۱۶.۶۷۵۲۵۱۳.۳۳۲۶.۶۷۳.۳۳۱۱.۱۱۵۱۶.۶۷
امید نعمت الهی۲۴۳۰۲۷۳۳.۷۵۱۰.۶۷۵۳.۳۳۱۲۶۰۴۱۳.۳۳۴۱۳.۳۳۹.۳۳۳۱.۱۱۱۱۳۶.۶۷
یاسمن زارعی۹.۳۳۱۱.۶۷۱۴۱۷.۵۱.۳۳۶.۶۷۴۲۰۷.۳۳۲۴.۴۴۹۳۰۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳
ثمین کاظمی۱۳.۶۷۱۷.۰۸۱۵۱۸.۷۵۰۰۰۰۱۳.۶۷۴۵.۵۶۱۵۵۰۰۰۰۰
زهرا جوکار۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ستاره تنگستانی۵۶.۲۵۷۸.۷۵۱۵۲۱۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰۴.۳۳۱۴.۴۴۵۱۶.۶۷
مرجان بیگی فرد۵.۶۷۷.۰۸۷۸.۷۵-۰.۶۷-۳.۳۳۰۰۶.۳۳۲۱.۱۱۷۲۳.۳۳۰۰۰۰
یاسمن کرمی۶.۶۷۸.۳۳۱۰۱۲.۵۰.۳۳۱.۶۷۳۱۵۶.۳۳۲۱.۱۱۷۲۳.۳۳۰۰۰۰
زهرا عابدی۱.۳۳۱.۶۷۵۶.۲۵۲۱۰۳۱۵-۰.۶۷-۲.۲۲۲۶.۶۷۰۰۰۰
بهار مصلی نژاد۱۲.۶۷۱۵.۸۳۱۵۱۸.۷۵۰۰۰۰۱۲.۶۷۴۲.۲۲۱۵۵۰۰۰۰۰
زهرا خانی۳.۳۳۴.۱۷۶۷.۵۰۰۰۰۳.۳۳۱۱.۱۱۶۲۰۰۰۰۰
زهرا نیازی۸۱۰۱۰۱۲.۵۱.۳۳۶.۶۷۲۱۰۶.۶۷۲۲.۲۲۸۲۶.۶۷۰۰۰۰
ستاره شفیعی۲۲.۶۷۲۸.۳۳۲۴۳۰۰۰۰۰۲۲.۶۷۷۵.۵۶۲۴۸۰۰۰۰۰
پریسا اعرابی۳۱.۶۷۳۹.۵۸۳۴۴۲.۵۱۶.۶۷۸۳.۳۳۱۷۸۵۱۵۵۰۱۷۵۶.۶۷۰۰۰۰
مرضیه دشتبان۱۶۲۰۱۷۲۱.۲۵۰۰۰۰۱۶۵۳.۳۳۱۷۵۶.۶۷۰۰۰۰
آرش کریمی۳.۶۷۴.۵۸۱۵۱۸.۷۵۰.۳۳۱.۶۷۴۲۰۰.۶۷۲.۲۲۴۱۳.۳۳۲.۶۷۸.۸۹۷۲۳.۳۳
طاهره رفعت پناه۷.۳۳۹.۱۷۱۱۱۳.۷۵۰۰۰۰۱.۶۷۵.۵۶۲۶.۶۷۵.۶۷۱۸.۸۹۹۳۰
البرز ابراهیمی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
رهام محمدی شورابی۵.۶۷۷.۰۸۸۱۰۵.۶۷۲۸.۳۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ثنا شیعتی۲۴۳۰۲۵۳۱.۲۵۲۱۰۲۱۰۲۲۷۳.۳۳۲۳۷۶.۶۷۰۰۰۰
سید مهدی خلیلی نیا۱.۶۷۲.۰۸۶۷.۵-۱.۳۳-۶.۶۷۱۵۰.۶۷۲.۲۲۲۶.۶۷۲.۳۳۷.۷۸۳۱۰
سینا طیبی خرمی۲۵.۶۷۳۲.۰۸۳۰۳۷.۵۹.۳۳۴۶.۶۷۱۱۵۵۰۰۰۰۱۶.۳۳۵۴.۴۴۱۹۶۳.۳۳
ستایش خرمائی۲.۳۳۲.۹۲۵۶.۲۵۰۰۰۰۲۶.۶۷۲۶.۶۷۰.۳۳۱.۱۱۳۱۰
آیدا آقاجری۳۳.۷۵۳۳.۷۵۰۰۰۰۳۱۰۳۱۰۰۰۰۰
مهسا مهنام۲۲.۳۳۲۷.۹۲۲۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲.۳۳۷۴.۴۴۲۴۸۰
رویااسماعیلی۱۶.۶۷۲۰.۸۳۱۸۲۲.۵۰۰۰۰۱۶.۶۷۵۵.۵۶۱۸۶۰۰۰۰۰
مهدیس جعفری۱۱.۳۳۱۴.۱۷۱۲۱۵۰۰۰۰۱۱.۳۳۳۷.۷۸۱۲۴۰۰۰۰۰
شهرزاد احمدپور۲۳.۶۷۲۹.۵۸۲۶۳۲.۵۱۲.۶۷۶۳.۳۳۱۴۷۰۱۱۳۶.۶۷۱۲۴۰۰۰۰۰
محمدعلی کشاورز۶۷.۵۱۰۱۲.۵۵.۳۳۲۶.۶۷۷۳۵۰.۶۷۲.۲۲۱۳.۳۳۰۰۲۶.۶۷
بهنوش شافع۴.۳۳۵.۴۲۵۶.۲۵۰۰۰۰۴.۳۳۱۴.۴۴۵۱۶.۶۷۰۰۰۰
زهرا هاشمی۱۶۲۰۱۷۲۱.۲۵۰۰۰۰۱۶۵۳.۳۳۱۷۵۶.۶۷۰۰۰۰
دلارام بهبهانی۷۸.۷۵۱۰۱۲.۵۷۳۵۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
عاطفه جلالیان۴.۳۳۵.۴۲۶۷.۵۴.۳۳۲۱.۶۷۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
صبا دانش پرور۱۴.۶۷۱۸.۳۳۲۰۲۵۵.۶۷۲۸.۳۳۸۴۰۰۰۰۰۹۳۰۱۲۴۰
سیدرضا دهقان۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مبینا رضازاده۱۹.۶۷۲۴.۵۸۲۱۲۶.۲۵۰۰۰۰۱۹.۶۷۶۵.۵۶۲۱۷۰۰۰۰۰
فاطمه رحیمیان۱۹.۳۳۲۴.۱۷۲۱۲۶.۲۵۰۰۰۰۱۹.۳۳۶۴.۴۴۲۱۷۰۰۰۰۰
حدیث شهبازی۸۱۰۸۱۰۰۰۰۰۸۲۶.۶۷۸۲۶.۶۷۰۰۰۰
زهرا کاظم پور۷.۶۷۹.۵۸۹۱۱.۲۵۰۰۰۰۷.۶۷۲۵.۵۶۹۳۰۰۰۰۰
هانیه نوری۳۳.۷۵۸۱۰۲.۳۳۱۱.۶۷۵۲۵۰.۶۷۲.۲۲۳۱۰۰۰۰۰
مریم پارسائی۵۶.۲۵۷۸.۷۵۰۰۰۰۵۱۶.۶۷۷۲۳.۳۳۰۰۰۰
فاطمه امیری-۱.۳۳-۱.۶۷۰۰۰۰۰۰-۱.۳۳-۴.۴۴۰۰۰۰۰۰
یاسمین۲.۶۷۳.۳۳۳۳.۷۵۰۰۰۰۲.۶۷۸.۸۹۳۱۰۰۰۰۰
زهرا خسروی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مریم ابراهیمی-۰.۳۳-۰.۴۲۰۰۰۰۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰۰۰۰۰
پارمیدا گلبهار حقیقی۴.۳۳۵.۴۲۶۷.۵۰۰۰۰۴.۳۳۱۴.۴۴۶۲۰۰۰۰۰
زهرا۱۵۱۸.۷۵۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۵۰۱۶۵۳.۳۳
شقایق دبیران۲.۶۷۳.۳۳۳۳.۷۵۰۰۰۰۲.۶۷۸.۸۹۳۱۰۰۰۰۰
ساغر درخشندا-۳.۳۳-۴.۱۷۵۶.۲۵۰۰۰۰-۳.۳۳-۱۱.۱۱۵۱۶.۶۷۰۰۰۰
مهدیه زارع-۰.۳۳-۰.۴۲۲۲.۵۰۰۰۰۰۰۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۲۶.۶۷
مینا زارع مهذبیه-۳.۳۳-۴.۱۷۱۱.۲۵-۰.۳۳-۱.۶۷۰۰-۱۰۱۳.۳۳۰۰۰۰
مجتبی فربود۱۱۱۳.۷۵۱۳۱۶.۲۵۱۱۵۵۱۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰
علی قربانی۰.۳۳۰.۴۲۶۷.۵۳۱۵۶۳۰-۳.۳۳۰۰-۱.۶۷-۵.۵۶۰۰
علی اصغر روشن دل۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
حوریا سلطانیان۲۵۳۱.۲۵۲۶۳۲.۵۰۰۰۰۱۹۶۳.۳۳۲۰۶۶.۶۷۶۲۰۶۲۰
کیمیا سادات روانبخش-۲.۳۳-۲.۹۲۲۲.۵۰۰۰۰-۲.۳۳-۷.۷۸۲۶.۶۷۰۰۰۰
زینب عبداللهی۹۱۱.۲۵۱۵۱۸.۷۵۲۱۰۴۲۰۷۲۳.۳۳۱۱۳۶.۶۷۰۰۰۰
سارا بدر۱۶.۶۷۲۰.۸۳۱۷۲۱.۲۵۱۳۶۵۱۳۶۵۳.۶۷۱۲.۲۲۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
فاطمه حسینی۰۰۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۳.۳۳۰۰۰۰
مصطفی آزادیان۵.۳۳۶.۶۷۶۷.۵۰.۶۷۳.۳۳۱۵۴.۶۷۱۵.۵۶۵۱۶.۶۷۰۰۰۰
نیما شهریاری۵.۶۷۷.۰۸۹۱۱.۲۵۵.۶۷۲۸.۳۳۹۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰
کیمیا اسعدی۱۱.۲۵۲۲.۵۰۰۰۰۱۳.۳۳۲۶.۶۷۰۰۰۰
الینا نیکنام۰.۳۳۰.۴۲۱۱.۲۵۰۰۰۰۰.۳۳۱.۱۱۱۳.۳۳۰۰۰۰
میترا امینی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
زهرا صفدری۱.۳۳۱.۶۷۲۲.۵۱۵۱۵۰.۳۳۱.۱۱۱۳.۳۳۰۰۰۰
سارا افراسیابی۹.۳۳۱۱.۶۷۱۰۱۲.۵۰۰۰۰۹.۳۳۳۱.۱۱۱۰۳۳.۳۳۰۰۰۰
فاطمه فاضل۷.۳۳۹.۱۷۸۱۰۱۵۱۵۶.۳۳۲۱.۱۱۷۲۳.۳۳۰۰۰۰
امیرمشکین قلم۱۳۱۶.۲۵۱۴۱۷.۵۱۲۶۰۱۳۶۵۱۳.۳۳۱۳.۳۳۰۰۰۰
ساینا طاهری۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نیوشا تاج پیکر۱.۳۳۱.۶۷۲۲.۵۰۰۰۰۱.۳۳۴.۴۴۲۶.۶۷۰۰۰۰
سمانه جعفری۵۶.۲۵۶۷.۵۵۲۵۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سارا بشکاری۲.۳۳۲.۹۲۳۳.۷۵۰۰۰۰۲.۳۳۷.۷۸۳۱۰۰۰۰۰
اهورا جانفدا-۰.۶۷-۰.۸۳۰۰۰۰۰۰-۰.۶۷-۲.۲۲۰۰۰۰۰۰
فاطمه طاهری۵.۳۳۶.۶۷۹۱۱.۲۵۵.۳۳۲۶.۶۷۹۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰
مریم متولی-۱.۶۷-۲.۰۸۰۰-۰.۶۷-۳.۳۳۰۰-۳.۳۳۰۰۰۰۰۰
نوشین جاودانی۴.۶۷۵.۸۳۶۷.۵۴.۶۷۲۳.۳۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مریم ازادی۴.۳۳۵.۴۲۵۶.۲۵۰۰۰۰۴.۳۳۱۴.۴۴۵۱۶.۶۷۰۰۰۰
زهرا رجبی زاده-۰.۳۳-۰.۴۲۲۲.۵۰۰۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۲۶.۶۷۰۰۰۰
مرضیه رزمخواه-۰.۶۷-۰.۸۳۱۱.۲۵۰.۳۳۱.۶۷۱۵-۳.۳۳۰۰۰۰۰۰
امیرحسین صداقت کیش۶۷.۵۷۸.۷۵۳.۶۷۱۸.۳۳۴۲۰۲.۳۳۷.۷۸۳۱۰۰۰۰۰
حسین رئیسی۲۲.۵۲۲.۵۰۰۰۰۲۶.۶۷۲۶.۶۷۰۰۰۰
مهسا پرهیزی-۱.۳۳-۱.۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱.۳۳-۴.۴۴۰۰
زینب عبداللهی۷۸.۷۵۱۱۱۳.۷۵۰۰۰۰۷۲۳.۳۳۱۱۳۶.۶۷۰۰۰۰
مریم ابراهیمی-۰.۳۳-۰.۴۲۰۰۰۰۰۰-۰.۳۳-۱.۱۱۰۰۰۰۰۰
مبینا فرشته حکمت۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نگین ممکن۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فاطمه قادری زاده۰.۶۷۰.۸۳۲۲.۵۰۰۰۰۰.۶۷۲.۲۲۲۶.۶۷۰۰۰۰
پرنیان داور۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مریم شمس نژاد۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
محمد حسین باباجعفری۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بیگ لری-۷.۳۳-۹.۱۷۲۲.۵۰۰۰۰-۷.۳۳-۲۴.۴۴۲۶.۶۷۰۰۰۰

گزارش براساس شماره تلفن ثبت شده هنگام آزمون می باشد درصورتی که با شماره تلفن دیگری در آزمون شرکت کرده اید با همان شماره موبایل در سایت عضو شوید و به همین صفحه مراجعه کنید.

برای ادامه دادن باید خرید کنی!

قبل از اینکه وارد دنیای جمعبندینو بشی پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی زیر رو ببینی اگر هم که نه دکمه بزن بریم رو بزن!