واژگان

واژه های این سه درس را مطالعه کردم و در آزمون تشریحی شماره ۱ کمتر از سه غلط داشتم! اگر با جمله بالا موافق هستی بر روی تکمیل کلیک کن در غیر این صورت دوباره مطالب مطالعه کن!!!